poezja polska - serwis internetowy

STRONA GŁÓWNA ˇ REGULAMIN ˇ WIERSZE UŻYTKOWNIKÓW ˇ IMAK - MAGAZYN VIDEO ˇ AKTUALNOŚCI ˇ FORUM ˇ KSIĘGARNIA "POEZJA"Niedziela, 01.10.2023
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA

REGULAMIN
POLITYKA PRYWATNOŚCI

PARNAS - POECI - WIERSZE

WIERSZE UŻYTKOWNIKÓW

KORGO TV

YOUTUBE

WIERSZE /VIDEO/

PIOSENKA POETYCKA /VIDEO/

IMAK - MAGAZYN VIDEO

WOKÓŁ POEZJI /teksty/

WOKÓŁ POEZJI /VIDEO/

RECENZJE UŻYTKOWNIKÓW

KONKURSY 2008/10 (archiwum)

KONKURSY KWARTAŁU 2010 - 2012

-- KONKURS NA WIERSZ -- (IV kwartał 2012)

SUKCESY

GALERIA FOTO

AKTUALNOŚCI

FORUM

CZAT

KSIĘGARNIA "POEZJA"

LINKI

KONTAKT

Szukaj


Wątki na Forum
Najnowsze Wpisy
,, limeryki"
Co to jest poezja?
slam?
playlista- niezapomn...
"Na początku było sł...
Bank wysokooprocento...
Proza poetycka
49.Ogólnopolski Konk...
EKSPERYMENTY
Chimeryków c.d.
Ostatnio dodane Wiersze
in statu nascendi
stylisko
Kolaps
Smerfetka
Olśniewanie
Do tych, którzy...
wedle ostatniej woli
Moja wierzba za oknem
Być sobą
Skończyły się łzy
OKP Małopolska Nagroda Poetycka "ŹRÓDŁO" - do 15.06.2018 r
Konkursy - ogłoszenia, informacjeCentrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie organizują kolejną edycję Konkursu "Źródło".

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Jest adresowany do osób pełnoletnich.

Wiersze wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą

Termin nadsyłania prac to 15 czerwca 2018 r.

Konkursowe wiersze należy przesłać na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka "Źródło"

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora: Bank Zachodni WBK 41 1500 1748 1217 4005 4325 0000 z tytułem wpłaty: "Opłata akredytacyjna - Małopolska Nagroda Poetycka "Źródło"+ imię i nazwisko Uczestnika"

Wszelkie pozostałe szczegóły podane są w poniżej przytoczonym Regulaminie:


REGULAMIN MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ "ŹRÓDŁO" 2018

Można być w kropli wody światów odkrywcą
można wędrując dookoła świata przeoczyć wszystko
/Józef Baran, Światy/


§1 Idea Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło"

Człowiek nie może być sine patre, sine matre, sine genealogie - bez ojca, bez matki, bez własnej genealogii. Mimo dwóch tysięcy lat, słowa św. Pawła Apostoła nie straciły nic ze swojej aktualności. Szczególnie ważna dziś, w dobie globalizacji, jawi się potrzeba podkreślenia źródeł własnego rodowodu. Przywiązanie do swojej "małej ojczyzny", poczucie dumy z dziedzictwa kulturowego swojego regionu, poczucie tożsamości narodowej - to ważne aspekty bycia świadomym obywatelem, członkiem społeczności, spadkobiercą tradycji.
Konkurs literacki pn. Małopolska Nagroda Poetycka "Źródło" ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Idea konkursu ma związek z ważnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd idziemy, jak siebie jako Polaków oceniamy, z jakich źródeł wynika nasz system wartości, co jest w nim istotne i ważne. Chcemy zachęcić do szerszej refleksji poetyckiej związanej z pojmowaniem wolności oraz odpowiedzialności za naszą wolność indywidualną i zbiorową. Do refleksji nad patriotyzmem, polskością i uniwersalizmem, wrażliwością na piękno rodzimego krajobrazu, empatycznym odczuwaniem bogactwa duchowego innego człowieka. Topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, prawda o współczesnych dramatach ludzkich, temat ziemi, ekologii, etos pracy, odkrywanie siebie samego dla siebie - to tylko niektóre tematy do podjęcia i przetransponowania na język poezji.
Małopolska kocha poezję. I poezja kocha Małopolskę. Z naszym regionem związanych jest wielu poetów, którzy w swoich utworach jasno i śmiało odwoływali się do tego co rodzime. Tu tworzyli i mieszkali laureaci Literackiej Nagrody Nobla: Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. W tym regionie zawsze ważną rolę odgrywało i do dziś odgrywa kultywowanie tradycyjnych wartości i popularyzacja twórczości literackiej. Dlatego pragnąc zainspirować twórców z Małopolski, w ramach "Źródła" ufundowaliśmy nagrodę specjalną dla autora piszącego o naszej "małej ojczyźnie".
W poezji liczy się przede wszystkim piękne "źródlane" słowo. "Bądź poezjo źródełkiem czystym, co śpiewa pod łopianem pieśń czystą o nadziei" - napisał Józef Baran w jednym z wierszy. Takie właśnie słowa liryki czystej - celne, ważne, piękne, oryginalne i autentyczne chcielibyśmy odnaleźć i nagradzać w naszym Konkursie.


§ 2 Patronat honorowy

1. Patronat nad Małopolską Nagrodą Poetycką "Źródło" obejmuje Marszałek Województwa Małopolskiego. 2. Samorząd Województwa Małopolskiego docenia rolę kultury - a w niej twórczości literackiej - w kultywowaniu wartości, z którymi nasz region jest trwale związany. Inspirowanie i upowszechnianie twórczości poetyckiej, związanej z rodowodem mieszkańców Małopolski, z jej lokalnym dziedzictwem, traktuje jako ważne zadanie. Jego realizacja służy umocnieniu wizerunku Małopolski jako miejsca, w którym refleksja nad wartościami jest żywa.


§ 3 Organizatorzy i Jury

1. Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło" zwanej dalej "Konkursem" jest Centrum Sztuki Mościce r11; Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego, zwane dalej "Organizatorem" oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
2. Prace konkursowe oceni powołane przez Organizatora Jury Konkursu Poetyckiego w składzie:
Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury),
prof. ndzw. UP dr hab. Marek Karwala - literaturoznawca, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki i publicysta,
Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji,
Adam Ziemianin - poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej.


§ 4 Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.
2. Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane będą wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego "Źródło" i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.
3. Konkurs dotyczy utworów napisanych w języku polskim.
4. Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie na adres Organizatora, w postaci w czterech egzemplarzy wydruków, zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
5. Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym. Przez "godło słowne" rozumie się jednorazowy pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje możliwości zidentyfikowania autora kryjącego się za nim. Rękopisy nie będą brane pod uwagę.
6. Uczestnik Konkursu Poetyckiego może przesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy podpisanych różnymi godłami dyskwalifikuje autora z udziału w Konkursie.
7. Prace konkursowe powinny być przesłane do 15 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka "Źródło". Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.
8. Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a) prace konkursowe jak opisano w pkt 3-6;
b) wypełnione i podpisane Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu Poetyckiego i zgody na publiczne wykorzystanie prac konkursowych (Załącznik nr 1);
c) zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem co prace konkursowe, zawierającą informacje o autorze (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail).
9. Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora: Bank Zachodni WBK 41 1500 1748 1217 4005 4325 0000 z tytułem wpłaty: "Opłata akredytacyjna - Małopolska Nagroda Poetycka "Źródło"+ imię i nazwisko Uczestnika".
10. Do oceny przez Jury Konkursu zostaną dopuszczone tylko te prace, które spełniają wymogi formalne opisane w pkt. 3 - 9.
11. Prace będą oceniane według określonych kryteriów, m.in. takich jak: wybór tematu i oryginalność jego ujęcia, opanowanie warsztatu poetyckiego, walory literackie.
12. Decyzja Jury Konkursu Poetyckiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
13. Dane osobowe uczestników Konkursu Poetyckiego będą wykorzystywane przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyłącznie na potrzeby Konkursu.


§ 5 Nagrody

1. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:
I nagroda - 3 500 zł
II nagroda - 2 500 zł
III nagroda - 1 500 zł
5 wyróżnień po 600 zł
Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Dodatkowo zostanie przyznanych 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.
2. Nagrodzone prace oraz inne zakwalifikowane przez Jury zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.
3. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną powiadomione o werdykcie Jury e-mailowo lub telefonicznie.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi 10 września 2018 r. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Tarnowskim Ratuszu. Informacje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną na stronie Organizatora: www.csm.tarnow.pl i www.borzecin.pl - oficjalnym portalu internetowym Gminy Borzęcin oraz profilu społecznościowym https://www.facebook.com/borzecingok/
5. Laureaci zaproszeni są do osobistego odbioru nagród podczas gali finałowej Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło". Nieodebrane nagrody zostaną wpłacone na wskazane przez laureatów konto bankowe lub przesłane przekazem pocztowym.
6. Organizator zwróci zaproszonym na galę wręczenia nagród laureatom koszty podróży i zapewni hotel.
7. Zwrot kosztów podróży dotyczy tylko terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i środków komunikacji zbiorowej.
8. Podczas uroczystości wręczenia nagród zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna i filmowa utrwalająca wizerunki uczestników ww. gali. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego jej wykorzystywania, utrwalania i powielania, wykorzystywania w celach promocyjnych i reklamowych, zamieszczania w prasie, mediach, Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, podając dane autora, bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


§ 6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu lub w nim nieujętych, decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z Jury Konkursu Poetyckiego.
3. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
4. Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela:
a) koordynator Konkursu ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie - Piotr Kania, tel. 14 68 46 013, mail: gok@borzecin.pl
b) ze strony Centrum Sztuki Mościce: Anna Sadowska - tel. 14 633 46 11, mail: a.sadowska@csm.tarnow.pl
5. Oświadczenie Uczestnika Konkursu opisane w § 4, pkt 8b, znajduje się poniżej:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU MAŁOPOLSKIEJ NAGRODY POETYCKIEJ "ŹRÓDŁO"
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło", a utwory przeze mnie nadesłane nie były nigdzie publikowane ani nagradzane.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło", zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 992). Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów Małopolskiej Nagrody Poetyckiej "Źródło", zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na cele związane z promocją Konkursu i Organizatorów.
3. W przypadku nagrodzenia moich wierszy, wyrażam zgodę na ich opublikowanie w wydawnictwie pokonkursowym. Jednocześnie udzielam niewyłącznej jednorazowej nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych na wykorzystanie ww. wierszy na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową i reprograficzną, a także na dowolnych nośnikach,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu we wszelkich kanałach dystrybucji, najem, dzierżawa i użyczenie egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób niż wskazany powyżej w podpunkcie b) - nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, udostępnianie publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

......................... ......................
Miejscowość, data Czytelny podpisOrganizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie.
Dodane przez moderator4 dnia 23.03.2018 11:03 ˇ 0 Komentarzy ˇ 1247 Czytań Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Współpracują z nami

agencja zatrudnienia

REKLAMA GOOGLE

Pajacyk
[www.pajacyk.pl]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Aktualności
XIV Ogólnopolski Otw...
XI OKP im. Michała W...
VII Ogólnopolski Kon...
"Exodus '23" konkurs...
XXIII OKP im. Włodzi...
"Bytom w 100 słowach...
Informacja o blokadz...
VIII Ogólnopolski Ko...
III OKP w Stylu Norw...
XII OKP im. Ziemowit...
Użytkownicy
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 6 389
Nieaktywowani Użytkownicy: 0
Najnowszy Użytkownik: Dorota Grabowska
Licznik odwiedzin
[licznik]

nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść wpisów
dokonywanych przez gości i użytkowników serwisu

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

copyright © korgo sp. z o.o.
witryna jako całość i poszczególne jej fragmenty podlegają ochronie w myśl prawa autorskiego
wykorzystywanie bez zgody właściciela całości lub fragmentów serwisu jest zabronione
serwis powstał wg pomysłu Piotra Kontka i Leszka Kolczyńskiego

65768181 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion v6.01.7 © 2003-2005