I PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI "O PIÓRO PELIKANA" - do 10-10-2008
Dodane przez moderator4 dnia 25.07.2008 15:29
I ŁOWICKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ "O PIÓRO PELIKANA"

ORGANIZATORZY:
- Miejska Biblioteka im. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego w Łowiczu
- Łowicki Ośrodek Kultury
- Łowickie Warsztaty Literackie

PATRONAT HONOROWY : Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński

CELE PRZEGLĄDU
- promowanie w formule konkursowej twórczości poetyckiej i literackiej
- szerzenie kultury czytelniczej i literackiej poprzez obcowanie z twórczością innych
- integracja twórców i środowisk literackich
- doskonalenie języka polskiego

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE
1. Uczestnikami Przeglądu mogą być osoby powyżej lat 18.
2. Warunkiem przystąpienia do Przeglądu jest zgłoszenie przez jednego autora wyłącznie 3 utworów (wiersze, małe formy literackie - nowela, esej, reportaż itp., dowolny zestaw gatunków literackich - w zestawie wyłącznie trzy utwory) i w trzech egzemplarzach.
3. Zgłoszone utwory muszą być napisane przez autora i nigdzie dotychczas niepublikowane i nienagradzane.
4. Powinny być one napisane na maszynie, komputerze lub czytelnym, starannym pismem ręcznym. W miarę możliwości prosimy umieszczać prace jednego autora na jednej kartce formatu A-4 (może być dwustronnie).
5. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie, bezpośrednio przez autorów lub zbiorowo poprzez instytucje: szkoły, domy kultury, kluby, uczelnie, biblioteki, stowarzyszenia itp. na adres: Miejska Biblioteka, os. Bratkowice 3a, 99-400 Łowicz z dopiskiem "O PIÓRO PELIKANA"
6. Zestaw prac każdego autora powinien być zaopatrzony we wspólną dla wszystkich utworów metryczkę zawierającą:
a) imię i nazwisko
b) wiek w latach
c) dokładny adres zamieszkania do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz dodatkowo, jeżeli praca nadesłana jest przez instytucję adres i numer telefonu szkoły, uczelni, biblioteki itp.
7. Prace każdego autora powinny być opatrzone GODŁEM. Dane autora należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej tym samym GODŁEM.
8. Termin nadsyłania prac upływa 10 października 2008 r.

WARUNKI PRZEGLĄDU
1. Przegląd przeprowadzony będzie w formie konkursu polegającego na ocenie nadesłanych utworów (I etap) i zaprezentowanie przez autora nagrodzonych tekstów przed publicznością (II etap).
2. Utwory laureatów I etapu zostaną opublikowane w tomiku wierszy "Pióro Pelikana". Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody książkowe, tomik z wierszami laureatów Przeglądu i zaproszenie do udziału w II etapie.
3. II etap polega na zaprezentowaniu przez autora nagrodzonych tekstów przed Komisją i zgromadzoną w Łowickim Ośrodku Kultury publicznością. Jury dodatkowo oceni formę prezentacji, styl, poprawność języka polskiego, ogólne wrażenie artystyczne wystąpienia i wśród zwycięzców rozdysponuje nagrody pieniężne. Przewidziano nagrodę publiczności, a najciekawsza prezentacja nagrodzona zostanie markowym piórem z grawerowanym napisem: "Pióro Pelikana - Łowicz 2008".

UWAGI KOŃCOWE
1. Prace nie spełniające wymogów regulaminu:
- inna niż 3 liczba utworów
- wiek autora poniżej lat 18
- praca nie będąca własnością podpisanego twórcy
- prace zgłaszane i nagradzane w innych konkursach
- prace nie zaopatrzone w pełną metryczkę lub bez GODŁA
- prace nadesłane po terminie
nie będą oceniane przez komisję konkursową.
2. Nazwiska osób, które wykorzystają prace już istniejące innych autorów podpisując jako własne, zostaną podane do publicznej wiadomości.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w mediach lokalnych i na stronach internetowych
4. Ogłoszenie wyników, spotkanie z laureatami oraz wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2008r. O dokładnym terminie i miejscu uroczystości laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie.
5. .Nagrody należy odebrać osobiście podczas uroczystego ogłoszenia wyników. Nagrody nie odebrane w terminie podanym przez organizatora zostają przeznaczone na inne konkursy.
6. Miejska Biblioteka zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac i wykorzystania ich do własnych celów bez żadnych ograniczeń.
7. Ewentualne roszczenia wynikające z publikacji przez Miejską Bibliotekę prac, które nie są własnością podpisanego twórcy, nieujawnione przez Komisję Konkursową, należy kierować do osoby podpisującej pracę jako własną.
8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej biblioteki www.cebrowski.pl - konkursy, www.lowicz.eu.
9. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z przyjazdem uczestników na drugi etap Przeglądu.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Miejskiej Bibliotece na os. Bratkowice 3a w Łowiczu, tel. (046) 837-76-03 u następujących osób:
Dorota Pietrzkowicz nr wew. 203
Magdalena Pakulska nr wew. 201

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa