II Konkurs Literacki "Chichot Chimery" - do 30.09.2008
Dodane przez magda gałkowska dnia 13.07.2008 18:19
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych - KONFRATERNIA KOZIRYNEK

ogłasza

II (herbertowską) edycję konkursu literackiego "Chichot Chimery"


temat przewodni: PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄR e g u l a m i n


1. Celem konkursu jest:
a) ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców,
b) prezentacja najlepszych prac na łamach Kwartalnika Kulturalnego "Kozirynek", stronach internetowych Stowarzyszenia oraz w mediach.
c) promocja i rozwój twórczości literackiej i plastycznej
d )promocja twórczości i osoby Zbigniewa Herberta

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych bez względu na miejsce zamieszkania i wiek.

3. Konkurs obejmuje trzy kategorie:
1) w kategorii poezji należy przesłać 3 wiersze,
2) w kategorii prozy należy przesłać 1 opowiadanie do 10 stron znormalizowanego wydruku,
3) w kategorii grafiki należy przesłać 3 rysunki/grafiki

4. Tematyka prac jest dowolna.

5. Prace będą oceniane pod względem:
a) oryginalności,
b) wartości artystycznych,
c) wartości językowych i warsztatowych.

6. Prace oceniać będzie Jury, w skład którego wchodzą członkowie redakcji Kwartalnika Kulturalnego "Kozirynek": Mariusz Bober, Przemysław Krupski, Dariusz Magier i Adam Świć.

7. Na Konkurs należy zgłaszać utwory dotąd nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach. Wszystkie prace powinny być wyłącznie indywidualne i polskojęzyczne. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić tylko jeden raz swoje prace w każdej z trzech kategorii kategoriach.

8. Do konkursu będą przyjmowane prace wydrukowane / wykonane na papierze o formacie A-4 (wraz z wersją elektroniczną na płycie CD), opatrzone własnym godłem. W osobnej, zaklejonej kopercie należy zamieścić kartę zgłoszeniową z danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres zamieszkania, kontakt).

9. Prace należy nadsyłać lub składać do dnia 30 września 2008 roku na adres:

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
ul. Rynek 9
21-300 Radzyń Podlaski


z dopiskiem: KONKURS.

10. Dla autorów najlepszych prac z każdej z kategorii przewidziane są nagrody finansowe.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody zgodnie z art. 30 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

10. Wszystkie prace wyróżnione przez Jury będą publikowane na łamach kwartalnika Kulturalnego "Kozirynek", stronach internetowych Stowarzyszenia i w mediach w celu promocji twórców.

11. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.

12. Uroczysta gala finałowa wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w listopadzie 2008 roku. O terminie i miejscu wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie bądź za pośrednictwem internetu.

13. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie na łamach Kwartalnika Kulturalnego "Kozirynek", na stronach internetowych i w mediach tylko w celu promocji uzdolnionych twórców.
Rozszerzona zawartość newsa