VI Anonimowy Konkurs Poetycki - do 16.05.2008
Dodane przez moderator2 dnia 09.04.2008 01:07
VI ANONIMOWY KONKURS POETYCKI

- Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców - zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych,
- Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac w ilości 5 utworów poetyckich niepublikowanych dotychczas w wydawnictwach zwartych, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego,
- Każdy utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem), to samo godło należy napisać na dołączonej kopercie zawierającej dane: imię i nazwisko autora, dokładny adres, numer telefonu i wiek,
- Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
ul. 3-go Maja 30
41-300 Dąbrowa Górnicza


koniecznie z dopiskiem: Konkurs poetycki

do dnia 16 maja 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).
- Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs,
- Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na bezhonoraryjne wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych bądź pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez Jury,
- Prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora,
- Organizator przyzna laureatom Konkursu atrakcyjne nagrody rzeczowe,
- Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród,
- Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród,
- Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej 16 czerwca 2008 roku.

(za: www.nieszuflada.pl)
Rozszerzona zawartość newsa