XXV TJW "Kobieta" - do 31.03.2008
Dodane przez moderator2 dnia 28.02.2008 22:29
Jubileuszowy XXV Turniej Jednego Wiersza pt. "Kobieta"


Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej w Tomaszowie Mazowieckim

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, poeci nie będący członkami związków twórczych oraz debiutanci (w wieku od 16 lat) piszący w języku polskim.

2. Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy związanych tematycznie z tytułem konkursu, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagradzanych w innych konkursach.

3. Zestawy konkursowe opatrzone słownym godłem mogą zawierać maksymalnie do trzech tekstów poetyckich. Nazwisko, imię, dokładny adres i telefon należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy. Uczestnik konkursu pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

4. Prace konkursowe z dopiskiem Turniej Jednego Wiersza "Kobieta" (wyłącznie maszynopisy lub wydruk komputerowy) należy przesyłać w 4 egzemplarzach do końca marca 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mościckiego 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 724-67-39

5. Organizatorzy Turnieju nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym.

6. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu z jurorami.

Nagrody:

7. Nadesłane prace będzie oceniać Jury powołane przez organizatorów.

8. Laureaci obu kategorii otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora, patrona i sponsorów.

9. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w marcu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Laureaci zostaną powiadomieni o dokładnym terminie ogłoszenia wyników. Nagrodę należy odebrać osobiście lub poprzez upoważnionego przedstawiciela w dniu finału konkursu.

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa