XIX OKP im. Jana Krzewniaka - do 28.03.2008
Dodane przez moderator2 dnia 18.02.2008 00:40
Burmistrz Karczewa
Rada Miejska w Karczewie
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Redakcja "Głosu Karczewa"

ogłaszają

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

Regulamin Konkursu

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w 5 egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. Zestawy powinny być opatrzone godłem.
3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.
4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac.
5. Prace należy nadsyłać do 28 marca 2008 roku na adres:

Redakcja "Głosu Karczewa"
05-480 Karczew
ul. Warszawska 28

z dopiskiem "Konkurs poetycki".

Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie.
6. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

Nagroda I stopnia - 2000 złotych
Nagroda II stopnia - 1500 złotych
Nagroda III stopnia - 1000 złotych
Nagroda MGOK - 500 złotych
Nagroda "Głosu Karczewa" - 500 złotych
Nagroda Parafii Karczew - 500 złotych
2 wyróżnienia w formie upominków rzeczowych

7. Nagrody - Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury - zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.
8. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca 2008 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.
10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.
11. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.
12. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane.
13. Koszty przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy. Dla laureatów mieszkających poza granicami Polski, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozliczania zwrotu kosztów podróży w granicach naszego kraju.
14. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.
Rozszerzona zawartość newsa