REFLEKSY XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki
Dodane przez Dom Kultury Klub Skolwin dnia 31.08.2022 17:59
Dom Kultury Klub Skolwin w Szczecinie
ogłasza

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki
RefleksyKonkurs ma charakter otwarty - jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie 4 (czterech) egzemplarzy zestawu składającego się z 5 (pięciu) wierszy, w formie maszynopisu lub wydruku na białym papierze o gramaturze 80 - 100 g/m² w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora - imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu: Dom Kultury "Klub Skolwin" ul. Stołczyńska 163, 71 - 868 Szczecin, z dopiskiem: "Konkurs Poetycki Refleksyr" Termin nadsyłania wierszy upływa 25 listopada 2022 roku.
Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w innych konkursach. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
I nagroda 1.300,- zł
II nagroda 1.000,- zł
III nagroda 800,- zł
Trzy wyróżnienia po 600,- zł
Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.
Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia
11 lutego 2023 roku.
Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest ma stronie: www.klubskolwin.pl w zakładce KONKURSY.

Rozszerzona zawartość newsa