VII OKL "GNIEWIŃSKIE PIÓRO" - do 15.03.2008
Dodane przez moderator2 dnia 06.01.2008 10:52
REGULAMIN KONKURSU

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie.
Konkursowi patronuje Rada Gminy Gniewino.

1. Cele konkursu:
- zachęcenie uzdolnionych literacko do działań twórczych,
- wyłowienie talentów literackich,
- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
- spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia literackiego.

2. Adresaci konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych.

3. Zasady uczestnictwa:
- Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu o dowolnej tematyce w języku polskim, dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, a także nie publikowanego w sieci Internet, w 1 z 3 kategorii: proza, poezja, scenariusz.
- Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, a w przypadku poezji maksymalnie 5 utworów. Jeden autor może złożyć swoją pracę tylko w jednej kategorii.
- Utwór w czterech egzemplarzach, należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejona kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty email). Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.
- W przypadku uczestników w wieku do 18 lat, należy na pracy, obok godła, podać wiek autora, aby praca nie trafiła do kategorii dorosłych.
- Jeżeli to możliwe, uprasza się uczestników o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych (przesłanie plików na adres email: gbp@gniewino.pl lub dołączenie nośnika - dyskietki lub płyty CD, ponieważ przyspieszy to przetwarzanie nagrodzonych prac do almanachu pokonkursowego. Brak wersji elektronicznej nie dyskwalifikuje prac. Organizator nie zwraca prac i nośników elektronicznych.

4. Termin składania prac:
Prace należy składać do dnia 15 marca 2008 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewinie, bądź przesłać pocztą na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sportowa 1
84-250 GNIEWINO

z dopiskiem "Konkurs Literacki"

5. Kryteria ocen:
- twórczy charakter utworu,
- poprawność stylistyczna i językowa.

6. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na Konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji.

7. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego Konkursu.

8. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (dzieci i młodzież) oraz finansowe (dorośli) ufundowane przez Organizatora i ewentualnych Sponsorów.
O sposobie podziału nagród decyduje Jury Konkursu wraz z Organizatorem.

9. O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub pisemnie. Protokół z posiedzenia Jury zostanie również ogłoszony na stronie internetowej www.gniewino.pl.

10. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

11. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem tel. (058) 670 69 38 lub pod adresem email: gbp@gniewino.pl.
Rozszerzona zawartość newsa