V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Złoty Karton III LO"-do 31.01
Dodane przez Justyna Paluch dnia 13.01.2020 14:28
Biblioteka Szkolna Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Złoty Karton III LO";, ogłoszonego pod hasłem:

"ciepło-zimno"

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Wiersze można przesyłać do 31 stycznia 2020 r. Przewidziane jest uroczyste rozstrzygnięcie z wręczeniem nagród i dyplomów po połowie marca 2020 r., dla przyjezdnych laureatów głównych miejsc zapewniamy noclegi, a także zapraszamy na warsztaty poetyckie z jurorami. Poniżej szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia.
Zapraszamy!

Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Złoty Karton III LO"

dla uczniów szkół ponadpodstawowych

pod hasłem: "ciepło-zimno"

1. Cele konkursu:

- przygotowywanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,

- promocja laureatów (poprzez zamieszczenie nagrodzonych utworów w Internecie na stronie konkursu, informacje o nagrodzonych w czasopismach literackich i na portalach poetyckich),

- zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką młodzieży,

- integracja młodych poetów.

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Tematyka utworów powinna nawiązywać do szeroko rozumianego hasła konkursu: "ciepło-zimno".
3. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) e-mailem lub w wersji papierowej (wydruk lub czytelny rękopis).

- Wersja papierowa: Utwory należy podpisać wyłącznie godłem (pseudonimem); w osobnej kopercie, podpisanej tym samym godłem, umieścić dane: imię i nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres e-mail, telefon, pełną nazwę szkoły (formularz do pobrania poniżej) oraz podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych i na rozpowszechnianie wizerunku.

- Wersja elektroniczna: Prace również należy podpisać godłem, a dane umieścić w osobnym pliku zatytułowanym godłem (może być skan, czy zdjęcie formularza oraz zgód).

4. Prace można przesyłać mailem na adres organizatora: jpaluch@lo3.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły: Justyna Paluch, LO Nr III, ul. Składowa 5, 50-209 Wrocław, z dopiskiem: "konkurs poetycki".

5. Uczestnicy zgłaszają na konkurs maksymalnie 3 wiersze.

6. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2020 r.

7. Jury powołane przez organizatora, składające się ze znanych wrocławskich poetów i pisarzy, dokona oceny nadesłanych utworów i przyzna laureatom nagrody oraz wyróżnienia rzeczowe.
8. Zostanie przyznana nagroda specjalna za wiersz nawiązujący do tematyki wrocławskiej.

9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów odbędą się we Wrocławiu w pierwszej połowie marca 2020 r.

10. Laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o wynikach obrad Jury do 15 lutego 2020 r. Nie wysyłamy informacji o laureatach do wszystkich uczestników. Wyniki będą dostępne na stronie: http://www.hurtownia.lo3.wroc.pl/blog/

11. Organizator nie zwraca kosztów podróży, natomiast laureatom spoza Wrocławia zapewnia noclegi.
12. Autor, nadsyłając prace na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Formularz zgłoszenia i informacje RODO do pobrania znajdują się poniżej.

13. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Jury.

14. Szczegółowych informacji udziela organizator (nauczyciel-bibliotekarz: Justyna Paluch). Adres e-mail: jpaluch@lo3.wroc.pl


Pliki do pobrania (dokument PDF) na stronie Link


Rozszerzona zawartość newsa