XIII EDYCJA TURNIEJU POETYCKIEGO „ORZECH” do 6.09.2019
Dodane przez kultura dnia 13.06.2019 10:24
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w XIII EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO im. Jerzego Kozarzewskiego "ORZECH"

R E G U L A M I N

I. Organizator

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik

ul. Wałowa 7

48-300 Nysa

II. Adresaci

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych :

- do lat 18 (dla osób, które nie ukończą 18 lat do dnia 19.10.2019)

- powyżej lat 18 (dla osób, które ukończyły lub ukończą 18 lat przed dniem 19.10.2019 )

III. Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pocztą jednego utworu poetyckiego w języku polskim, o dowolnej tematyce, nie dłuższego niż trzy strony znormalizowanego maszynopisu, dotąd nie publikowanego (w tym również w Internecie) i nie nagradzanego w innych konkursach. Nadesłany utwór należy sporządzić i przesłać w czterech egzemplarzach (wydruk komputerowy oraz dołączyć płytę CD z utworem w wersji elektronicznej).

2. Nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi i oświadczeniami - wzór karty na stronie: http://www.nysa.eu/aktualnosc-11046-xiii_edycja_turnieju_poetyckiego_orzech.html. Jedna osoba nie może wysyłać kilku utworów pod różnymi godłami.*

3. Na kopercie należy zaznaczyć kategorię (czy do lat 18, czy powyżej 18 lat).

IV. Termin nadsyłania utworów

Prace należy nadesłać do dnia 6 września 2019 r. na adres:

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik

ul. Wałowa 7

48-300 Nysa

z dopiskiem "ORZECH". O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

V. Ocena

Utwory zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury w składzie:

1) Karol Maliszewski r11; przewodniczący jury,

2) Marta Klubowicz,

3) Jacek Podsiadło.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych m. in. w celu publikacji.

VI. Nagrody

Ogólna pula nagród - 4.800,00 zł.

Organizator konkursu przewiduje nagrody w następujących kwotach brutto :

W kategorii do lat 18

I miejsce - 700,00 zł oraz statuetka rOrzechar1;

II miejsce - 500,00 zł

III miejsce- 400,00zł

W kategorii powyżej 18 lat

I miejsce - 1.400,00 zł oraz statuetka "Orzecha"

II miejsce - 1.000,00 zł

III miejsce - 800,00 zł

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

VII. Warunki dodatkowe

1. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nieodebranie osobiście nagrody w dniu 19.10.2019r. podczas uroczystej gali jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody pieniężnej, a w przypadku zajęcia I miejsca również z rezygnacją ze statuetki. Do laureata, który nie zgłosi się na galę rozdania nagród, wysłany zostanie pocztą dyplom.

2. Organizator konkursu zapewnia na swój koszt nocleg dla laureata (w przypadku osoby niepełnoletniej również dla jednego opiekuna) wraz ze śniadaniem oraz udział w uroczystej kolacji w dniu 19.10.2019r.

3. W związku z udziałem w uroczystości z laureatem nagrody (w przypadku osoby niepełnoletniej z opiekunem laureata) zostanie zawarta umowa zlecenia na udział w uroczystości w dniu 19.10.2019 na kwotę 200,00 zł brutto (nie dotyczy osób zameldowanych lub zamieszkałych na terenie Powiatu Nyskiego).

4. Laureat konkursu przenosi na organizatora prawa autorskie niewyłączne do nagrodzonego lub wyróżnionego w Konkursie wiersza składając w tym zakresie oświadczenie wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 roku. Podanie rozstrzygnięcia wyników do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie nastąpi po oficjalnym ogłoszeniu wyników.

Oficjalne ogłoszenie wyników przez jury oraz rozdanie nagród nastąpi 19 października 2019 r. o godz.18.00 w Nyskim Domu Kultury, ul. Wałowa (wejście od ul. Chodowieckiego).

Laureaci konkursu zostaną telefonicznie lub mailowo zaproszeni na uroczystą galę o której mowa w pkt. VII ust. 1 do dnia 11.10.2019 r.

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Nyskim Domu Kultury, tel. 077 433 33 37, e-mail: jagoda.litwin@ndk.nysa.pl.
Rozszerzona zawartość newsa