I Ogólnopolski Konkurs Poezji o Miecz Świętej Katarzyny Aleksand
Dodane przez moderator2 dnia 01.09.2015 07:38
Regulamin konkursu

Burmistrz Miasta Działdowo oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie ogłaszają I Ogólnopolski Konkurs Poezji o Miecz Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

1. Celem konkursu jest promowanie polskiej poezji, odkrywanie utalentowanych twórców liryki oraz pozyskiwanie i upowszechnianie wartościowych utworów literackich.

2. I Ogólnopolski Konkurs Poezji o Miecz Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, mieszkające tak w Polsce, jak i poza jej granicami, warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia.

3. W konkursie mogą wziąć udział osoby zrzeszone lub nie zrzeszone w związkach twórczych. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie trzech tekstów literackich, w tym dwóch o dowolnej tematyce i jednego o tematyce związanej z Działdowem (każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego).

4. Ponadto należy dołączyć trzy oświadczenia:

- o własnym autorstwie nadesłanego utworu
- o tym, że utwór nie był wcześniej nigdzie publikowany ani nagradzany (dotyczy również Internetu ).
- o wyrażeniu zgody na jego ewentualną publikację w tomiku pokonkursowym.

5. Każdy uczestnik konkursu dołącza płytę CD lub DVD z zapisem swoich tekstów. Brak wymienionej płyty powoduje automatyczną dyskwalifikację uczestnika.

6. Obowiązuje zasada: jeden autor - jeden zestaw wierszy. Nie dopuszcza się składania prac zbiorowych, ani nadsyłania przez jednego autora kilku zestawów prac na konkurs. Wiersze muszą być opatrzone godłem - pseudonimem, nie znakiem graficznym.

7. Utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godłem, nie zostaną dopuszczone do udziału

w konkursie. To samo godło powinno występować na dołączonej małej i zaklejonej kopercie, zawierającej dane autora takie jak: imię, nazwisko i dokładny adres autora, numer telefonu

i adres e-mail. Można dołączyć również kilka słów o sobie.

8. Prace należy przesyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie ul. Wolności 64A 13-200 Działdowo. Termin nadsyłania prac rozpoczyna się z dniem 01 sierpnia 2015 roku i upływa z dniem 30 września 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego).

9. Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie

i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane z przebiegiem i promocją konkursu, w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr.133/97 poz. 883. Organizator zastrzega sobie również prawo do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej w celach promocyjnych.

10. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe. Jury decyduje o podziale nagród.

11. Utwory nagrodzone zostaną opublikowane w pokonkursowym zbiorze poezji, ponadto utwory nienagrodzone, jednak takie, które jury uzna za szczególnie interesujące, zostaną również opublikowane w pokonkursowym zbiorze poezji.

12. Organizatorzy przewidują druk prac nagrodzonych i szczególnie interesujących w oddzielnej publikacji oraz tradycyjnych mediach i on line, bez oddzielnej zgody autorów i bez honorarium.

13. Nagrody należy odbierać osobiście, w przeciwnym wypadku przechodzą do puli nagród przyszłorocznej edycji konkursu. Organizator nie przewiduje przesyłania twórcom nagród ani publikacji pokonkursowej, jednak zawsze można będzie odebrać je osobiście, w terminie nie przekraczającym 31 grudnia 2015 roku.

14. Laureaci konkursu oraz autorzy szczególnie interesujących wierszy zostaną poinformowani e-mailem lub listownie o znalezieniu się w grupie osób wyróżnionych, jednak ostateczny zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony dopiero w sobotę 24 października

o godzinie 17:00, w trakcie uroczystej Gali Poezji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie.

15. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.

16. Dodatkowo po konkursie wyniki zostaną opublikowane na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie www.mbpdzialdowo.pl, oraz na stronie www.dzialdowo.pl.
Data zakończenia konkursu 2015-09-30
Strona konkursu www.mbpdzialdowo.pl/

wiadomość nadesłana
Rozszerzona zawartość newsa