XV OKP " O Złotą Wieżę Piastowską"
Dodane przez moderator2 dnia 14.06.2015 07:09
XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
" O ZŁOTĄ WIEŻĘ PIASTOWSKĄ"


REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

Zarząd Oddziału ZNP w Cieszynie i Grupa Literacka "NAWIAS"
przy współudziale
Związku Nauczycielstwa Polskiego ZG i ZOŚL
Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego
Burmistrza Miasta Cieszyna i Starosty Cieszyńskiego (patronat honorowy)

CELE KONKURSU:

Popularyzowanie współczesnej poezji polskiej i promowanie utalentowanych
poetów, tworzących w języku polskim.
Stworzenie platformy do konfrontacji poetyckich, doskonalenia warsztatu
artystycznego i integracji środowisk twórczych.

Promocja Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego, otwartego na kulturę i propagowanie
wartości literackich języka polskiego.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Jubileuszowy XV Konkurs organizowany w 110 lecie Związku
Nauczycielstwa Polskiego
ma charakter otwarty i adresowany jest do
wszystkich pełnoletnich poetów, bez względu na ich przynależność do
związków i stowarzyszeń twórczych.

2. Laureatów Nagród Głównych poprzedniej edycji konkursu, obowiązuje
roczna karencja, tzn. nie mogą brać udziału w obecnej jego edycji.

3. Tematyka wierszy jest dowolna, niemniej wiersze nawiązujące do Cieszyna
i Ziemi Cieszyńskiej, będą kandydować do dodatkowej, Nagrody Specjalnej
'Cieszynianka" a autorowi oryginalnego erotyku, zostanie przyznana Nagroda
Specjalna im. Barbary Dziekańskiej*. (Organizatorzy chcą w ten sposób uczcić
pamięć nieodżałowanej jurorki, która zmarła w grudniu 2012 roku).

4. Uczestnicy konkursu nadsyłają tylko jeden, opatrzony godłem (słownym),
zestaw trzech utworów poetyckich w języku polskim, dotychczas niepublikowanych w żadnej formie
(także w internecie) i nienagradzanych
w innych konkursach, o objętości nie przekraczającej trzech stron formatu A4,
w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu.

5. Do zestawu należy dołączyć podpisaną tym samym godłem, zaklejoną
kopertę zawierającą dane osobowe autora : imię i nazwisko, adres, telefon,
e-mail.

6. Prace należy nadsyłać na adres:

Zarząd Oddziału ZNP Grupa Literacka "NAWIAS"
ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn

z dopiskiem: 'Złota Wieża Piastowska"


7. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace spełniające warunki
określone w niniejszym regulaminie, które wpłyną do organizatora
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15. 08. 2015 roku.

NAGRODY:

1. Jury powołane przez Organizatora przyzna trzy Nagrody Główne oraz dwie
Nagrody Specjalne.

2. Nagrodami w konkursie są statuetki Wieży Piastowskiej wykonane przez
Cieszyńskiego artystę Dobiesława Kaczmarka oraz atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Przewidziane są też wyróżnienia.

Nagrody Główne:

I. Złota Wieża Piastowska i Nagroda Prezesa ZNP

II. Srebrna Wieża Piastowska i Nagroda Starosty Powiatu Cieszyńskiego

III. Brązowa Wieża Piastowska i Nagroda Burmistrza Miasta Cieszyna

Nagrody Specjalne:

"Cieszynianka" - Nagroda Prezesa Oddziału ZNP w Cieszynie za wiersz
nawiązujący tematyką do Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej

Nagroda im. Barbary Dziekańskiej - Nagroda Prezesa Okręgu Śląskiego
ZNP za wiersz miłosny (erotyk)

3. Nagrody nie będą wysyłane pocztą, należy odebrać je osobiście podczas
uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w Teatrze im. A. Mickiewicza
w Cieszynie, 24 października 2015 roku o godz. 14.00.

FINAŁ KONKURSU:

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane. Organizatorzy powiadomią
laureatów indywidualnie.

2. Przyjazd laureatów na finał konkursu odbywa się na koszt organizatora.
Organizatorzy zwracają laureatom koszty podróży (najtańszym środkiem
lokomocji) i zapewniają nocleg.

3. Przed Galą Finałową, Organizatorzy zapraszają laureatów na wspólny spacer
po Cieszynie, zwiedzanie jego urokliwych zakątków, (np. Piastowskiej Wieży),
zakończone wspólnym obiadem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie
i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane z przebiegiem
i promocją konkursu, w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. nr.133/97 poz.883. Organizator zastrzega sobie również
prawo do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej w celach
promocyjnych.

2. Nadesłanie wierszy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem
uczestnika, że akceptuje postanowienia regulaminu, jest autorem zgłoszonych
wierszy, nie narusza majątkowych praw autorskich osób trzecich oraz, że
wiersze nie były przed wysłaniem, publikowane i nagradzane w innych
konkursach.

3. Organizatorzy nie zwracają prac przesłanych na konkurs i zastrzegają sobie
prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w antologii
konkursowej, mediach i materiałach promocyjnych, bez honorarium
autorskiego.

4. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury może przyznać nagrodę za
cały zestaw lub pojedynczy wiersz. W uzasadnionych przypadkach, Jury może
dokonać innego podziału nagród.

5. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga jury oraz organizator
konkursu.

6. Informacji dotyczących interpretacji regulaminu i przebiegu konkursu
udziela Jadwiga Lincer tel. 605 963 006, e-mail: jagoda_jagoda@poczta.onet.pl.

ORGANIZATORZY

* Barbara Dziekańska - nauczycielka, muzyk, poetka, publicystka, krytyk
literacki, animatorka kultury, członek ZLP, związana z konkursem "O Złotą Wieżę
Piastowską"od pierwszej jego edycji. Autorka kilkunastu książek, na niwie
współczesnej poezji zaistniała przede wszystkim jako twórca oryginalnych
erotyków, odkrywających świat głębokich, ludzkich przeżyć jakim może się stać
bycie we dwoje. Jej odejście to niepowetowana strata dla polskiej poezji. 'Wieża
Piastowska" zachowuje pamięć Barbary Dziekańskiej poprzez przyznawanie
w konkursie, Nagrody Specjalnej, nazwanej Jej imieniem.

wiadomość nadesłana
Rozszerzona zawartość newsa