XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza w ramach XXI C
Dodane przez moderator2 dnia 12.04.2015 15:28
Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza organizowany w ramach XXI CHOJNICKIEJ NOCY POETÓW


Warunki uczestnictwa :

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkające zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

2. Tematyka prac jest dowolna.

3. Każdy uczestnik konkursu przesyła jeden wiersz, wyłącznie w języku polskim, w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu (format A4) . Obowiązuje zasada : jeden autor = jeden wiersz, nie dopuszcza się składania prac zbiorowych.
Wiersz powinien być podpisany godłem - pseudonimem, nie znakiem graficznym, utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.
To samo godło powinno występować na dołączonej do wiersza kopercie zawierającej :
- dane autora ( imię, nazwisko i dokładny adres autora, numer telefonu i adres e-mail),
- oświadczenie, że osoba nadsyłająca wiersz jest autorem tego utworu , oraz że utwór nie był wcześniej publikowany (dotyczy również internetu) i nagradzany w innych konkursach.
Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.

4. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadesłanej pracy (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 197 roku Dz.U.nr 133, poz.833 z późn.zm.)

5. Prace należy nadsyłać do dnia 31 maja 2015 (decyduje data stempla pocztowego) na adres :
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wysoka 3
89-600 Chojnice
Na kopercie należy zamieścić dopisek "Konkurs poetycki".

6. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą poeci i krytycy. Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne , łączna pula nagród wyniesie nie mniej niż 2.500 złotych. O podziale nagród zadecyduje jury.

7. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni do zaprezentowania swoich utworów na Chojnickiej Nocy Poetów, podczas której - w dniu 1 sierpnia 2015 roku - odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i zwracają koszty dojazdu ( pociągiem lub autobusem ), przy czym zwrot kosztów podróży obejmuje tylko cenę biletu w granicach Polski. Nagrody główne powinny zostać odebrane osobiście lub przez osobę upoważnioną do jej odbioru i do prezentacji wiersza.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki, www.bibliotekachojnice.pl po dniu 1 sierpnia 2015 r.

8. Nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora na jego publikację w okolicznościowym tomiku poetyckim i prasie regionalnej.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 52 3972807, lub pisząc na e-mail: biblchj@wp.pl

wiadomość nadesłana
Rozszerzona zawartość newsa