Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. ks. J. Twardowskiego
Dodane przez moderator2 dnia 10.04.2015 08:29
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. ks. Jana Twardowskiego

Organizatorem Konkursu jest:

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie wraz z Filią Biblioteki Gminnej w Chotomowie.

Konkursowi patronuje:

Wójt Gminy Jabłonna, Stowarzyszenie Promocji Polskiej Twórczości i Polski Związek Bibliotek

1. Cele i założenia programowe konkursu:
a. Popularyzacja twórczości literackiej,
b. Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
c. Rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród dzieci i młodzieży,
d. Wyłowienie talentów literackich,
e. Motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
f. Spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia literackiego,
g. Promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w lokalnej prasie.

2. Adresaci konkursu:
a. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń (wiekowych, terytorialnych itp.),
b. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: dzieci, młodzież i dorośli.

3. Zasady uczestnictwa:
a. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora wierszy dotąd niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach a także nie publikowanych w sieci Internet,
b. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 5 utworów,
c. Utwór w 4 egzemplarzach, należy opatrzyć godłem (pseudonimem), do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail).

4. Termin składania prac:
a. Prace należy składać od 15 lutego 2015 r., do 15 maja 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej, bądź przesyłać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego, 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 102 (z dopiskiem "Konkurs Poetycki")

5. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji.

6. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

7. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz dojazdu na finał konkursu pokrywają uczestnicy.

8. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe (dzieci i młodzież) oraz finansowe (dorośli), ufundowane przez Organizatora i ewentualnych sponsorów.

9. O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub pisemnie. Protokół z posiedzenia Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biblioteki oraz Urzędu Gminy Jabłonna.

10. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem 022/782-48-91 lub pod adresem email: bibjab@wp.pl
Rozszerzona zawartość newsa