XVI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza
Dodane przez moderator2 dnia 10.04.2015 07:58
Miejski Dom Kultury "Koszutka" w Katowicach
ogłasza
XVI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Regulamin Konkursu


1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich innych osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia.
2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.

3. Nadesłany wiersz powinien być opatrzony godłem.

4. Do wiersza należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy i e-mail oraz telefon autora wiersza.

5. Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2015 roku.

6. Wiersze należy nadsyłać na adres: Miejski Dom Kultury rKoszutkar1;,
ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice, z dopiskiem "Turniej Jednego Wiersza".

7. Profesjonalne Jury przyzna nagrodę główną, pieniężną, wyróżnienia rzeczowe oraz wytypuje wiersze w kategorii "do druku".

8. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wyróżnione wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Za druk w książce będącej pokłosiem konkursu, autorzy nie otrzymują honorariów.

9. Nadesłanych prac Organizatorzy nie odsyłają.

10. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

11. Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie
i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników oraz utrwalanie wizerunku dla wykorzystania w celach promocyjnych.

12. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2015 roku, w czasie "Poetyckiej Nocy Świętojańskiej", o czym autorzy wyróżnieni w turnieju zostaną powiadomieni osobnym pismem.

13. Sprawy nie objęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy konkursu.

wiadomość nadesłana Link
Rozszerzona zawartość newsa