VIII edycja Konkursu Literackiego „O Laur Dziewina” 2015
Dodane przez moderator2 dnia 26.03.2015 17:30
Klub Literacki Związku Literatów Polskich w Żarach
Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
zapraszają do udziału
w VIII edycji Konkursu Literackiego "O Laur Dziewina" 2015


REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY: - Klub Literacki ZLP O/Zielona Góra w Żarach - Miejska Biblioteka Publiczna Żary,
Patronat: Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze

II. CELE KONKURSU
- odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich oraz ich upowszechnianie,
- inspirowanie twórczości literackiej i popularyzowanie autorów,
- promowanie Żar i żarskiego środowiska literackiego.

III. WARUNKI KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie będące członkami związków twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie tekstów literackich o dowolnej tematyce, w jednej lub obu kategoriach:
a. poezja - zestaw trzech do pięciu wierszy;
b. proza - nowela, opowiadanie, opowieść; o objętości do 6 stron znormalizowanego wydruku komputerowego.*),
3. Kategoria dodatkowa Litteraria żarskie: jeden utwór wierszem lub prozą (do 6 stron*)), obejmujący tematykę Ziemi Żarskiej; nadsyłający deklaruje
przystąpienie do tej kategorii wpisując na pracy konkursowej obok godła zwrot 'kategoria dodatkowa"
4. Nadesłane prace nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Nadesłanie prac konkursowych
jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, zgodą na publikację utworów i zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.
5. Nadsyłać należy prace konkursowe w 5 wydrukowanych egzemplarzach, z dołączonym 1 CD (wersja elektroniczna, format zapisu: .doc lub .docx), informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie lub przez e-mail.
6. Prace muszą być podpisane godłem, do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: imię i nazwisko autora, datę urodzenia, dokładny adres, (jeżeli jest, to także adres e-mail) i nr telefonu.
7. Przesyłki adresować:
Miejska Biblioteka Publiczna z dopiskiem "Konkurs Literacki"
Klub Literacki ZLP
ul. Wrocławska 11; 68-200 Żary, tel. 68 / 374 37 36, w. 33,
e-mail: lit.zary@wp.pl

IV TERMINY
1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 10 kwietnia 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego)
2. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas XIV Majowych Spotkań Literackich (maj 2015) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

V. NAGRODY
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.
2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne (trzy w głównych kategoriach : 500,00, 300,00 i 200,00 zł) ;
w kategorii dodatkowej zostanie przyznana jedna nagroda (pieniężna lub rzeczowa).
3. Przyznane zostaną także wyróżnienia w formie publikacji w wydawnictwie pokonkursowym, który laureaci otrzymają na finale konkursu.
4. Organizatorzy przewidują druk prac nagrodzonych i wyróżnionych w wydawnictwie bibliotecznym eMBePe Żary - zeszyt pokonkursowy; jak i publikację
tych utworów w mediach tradycyjnych i online; bez oddzielnej zgody au-torów i honorarium.
4. Mile widziany będzie osobisty odbiór nagród. Koszt wysyłki pomniejszy wartość nagrody.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wyniki konkursu opublikujemy na www.mbp.zary.pl, a laureatom prześlemy pocztą e-mailową, lub listownie.
2. Zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród wyślemy tą samą drogą; organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
3. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów.
----------------------------------------
*) wymogi edytorskie: format strony A4, zapis w MS Word Times New Roman r11; plik doc. lub docx.; pismo 12 pkt, interlinia 1,5;

Rozszerzona zawartość newsa