X Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego
Dodane przez moderator2 dnia 25.03.2015 21:41
X Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza 2015 skierowany jest do wszystkich twórców nie zrzeszonych: bardzo młodych, młodych dorosłych i starszych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, do postrzegających życie i dających świadectwo obecnym czasom i własnym odczuciom. Celem konkursu o Laur Błękitnej Narwi jest zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych, tych, którzy poezję postrzegają w kategoriach lirycznego "ja", pięknej metafory i klasycznych kanonów poetyckiej strofy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego, prosimy o nadsyłanie drogą pocztową jednego wiersza w wybranej przez Autora kategorii: wiersz o Pułtusku lub wiersz o tematyce ogólnej, do 24 kwietnia 2015 r. na adres Pułtuskiej Biblioteki Publicznej. Dopuszczalne jest nadsyłanie wierszy w dwóch kategoriach przez jednego twórcę. Niedopuszczalne jest nadsyłanie wierszy publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
Pierwsza koperta powinna zawierać wiersz; w czterech egzemplarzach - opatrzony godłem słownym i kategorią konkursową (prosimy o dołączenie płyty CD z tekstem wiersza).
W drugiej kopercie (opatrzonej tym samym godłem!) należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres, numer telefonu oraz nazwę i adres szkoły (dla uczniów). Rozstrzygnięcie konkursu o Laur Błękitnej Narwi i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2015 r.

Organizator: Patronat Honorowy
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Burmistrz Miasta Pułtusk
06 - 100 Pułtusk, ul. Słowackiego 6, Starosta Pułtuski
tel. (23) 692-21-51,
e - mail: pultuska.biblioteka@neostrada.pl
www.biblioteka.pultusk.pl
Patronat Artystyczny:
Adriana Szymańska r11; poetka

Regulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza
im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi


1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela.
Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2005 r.
2. Terminarz konkursu:
Termin nadsyłania utworów do 24.04.2015 r.
Obrady jury 14 r11; 15.05.2015 r.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem laureatów konkursu czerwiec 2015 r.
3. Cele konkursu:
- zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych,
- promocja miasta Pułtusk,
- upowszechnienie piękna języka polskiego,
- rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży i dorosłych,
- promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych,
- stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.
4. Uczestnicy:
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.
5. Kategorie:
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
- wiersz o Pułtusku,
- wiersz o tematyce ogólnej.
6. Nadsyłanie prac:
a) utwory należy nadsyłać w czterech egzemplarzach wyłącznie w druku komputerowym formatu A4,
b) wszystkie utwory powinny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym),
GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
c) do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem. Koperta powinna zawierać dane o autorze, pisane na komputerze:
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- adres zamieszkania,
- telefon oraz ewentualny e - mail kontaktowy.
Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. Organizatorzy proszą też o podanie źródła informacji o konkursie.
d) w kopercie powinno znajdować się oświadczenie dotyczące praw autorskich i zgody na przetwarzanie danych osobowych r11; załącznik nr 1, a w przypadku osób nieletnich załącznik nr 2.
e) każdy z autorów może przesłać tylko po jednym wierszu w obu kategoriach.
Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2015 r. na adres:
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk.

7. Ocena prac:
a) do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
- były publikowane,
- były nagradzane w innych konkursach,
- nie spełniają wymogów formalnych określonych w regulaminie (brak godła, brak koperty zawierającej dane o autorze oraz brak oświadczenia o którym mowa w pkt. 6 d),
- zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego).
Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
b) Jury przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac.
Jury decyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,
- przyznaniu nagród.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
8. Rozstrzygnięcie konkursu:
a) uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2015 r.
b) o terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni imiennym zaproszeniem.
Dla osób dorosłych przewidziano nagrody pieniężne, natomiast dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe, które nie zostaną odebrane osobiście będą wysłane pocztą tylko w uzasadnionych przypadkach.
Nagrody pieniężne zostaną przelane na konta laureatów, po uprzednim wskazaniu przez nich rachunku bankowego.
Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i pobytu w Pułtusku.
9. Publikacje:
a) wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym,
b) nadesłane prace nie będą zwracane,
c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.
Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez Jury) bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.
Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Szczegółowe informacje: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela,
ul Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk, tel. (23) 692-21-51
e - mail: pultuska.biblioteka@neostrada.pl
www.biblioteka.pultusk.pl
Koordynatorzy: Barbara Zbrzezna, Ewelina Tomczak.

---
informacja nadesłana
Rozszerzona zawartość newsa