V Edycja Literackiego Konkursu AURORY - do 31.12.2014 r.
Dodane przez moderator4 dnia 30.11.2014 05:34
V EDYCJA LITERACKIEGO KONKURSU "AURORY"


Z nieukrywaną radością ogłaszamy kolejną, jubileuszową, V Edycję Literackiego Konkursu AURORY!

Z edycji na edycję zaskakujecie nas coraz większą ilością nadesłanych prac.

Jak co roku, także i w tym ogłaszamy nasz Konkurs. Jest to już V Edycja Literackiego Konkursu AUROR - nasz mały jubileusz.

Mamy ogromną nadzieję, że i w tym roku zaskoczycie nas ilością i poziomem nadesłanych prac. Obiecujemy odwdzięczyć się jeszcze lepszymi nagrodami dla laureatów oraz jeszcze większą mocą atrakcji dla wszystkich uczestników podczas Uroczystego Rozstrzygnięcia Konkursu!

Skrótowa informacja dotycząca wysyłania tekstów na konkurs:

Krok 1:
Napisz krótkie opowiadanie (do 5 000 znaków bez spacji - tzw. szort) lub wiersz :)

Krok 2:
Zapisz pracę konkursową w pliku Word (Microsoft Word, open Office etc, najlepiej w formacie doc lub docx); praca zapisana w innym pliku (np.w formacie pdf, txt) nie zostanie dopuszczona do konkursu. Prosimy nie podawać jakichkolwiek danych autora w pliku z pracą konkursową - należy podać te dane w osobnym pliku (patrz: krok 4).

Krok 3:
Przy zapisywaniu pliku, w którym znajduje się praca konkursowa, należy oznaczyć ten plik w nazwie tzw. godłem, czyli wyrazem, który posłuży identyfikacji tekstu oraz autora, np. WODA. W przypadku nadesłania więcej niż jednej pracy (ten sam autor może wysłać maksymalnie trzy wiersze i jedno krótkie opowiadanie), pozostałe prace należy oznaczyć tym samym godłem oraz ponumerować je, aby nazwa każdego pliku różniła się od pozostałych, np. pierwszy utwór: WODA1, kolejne utwory: WODA2, WODA3, WODA4.

Krok 4:
Oprócz pliku z pracą konkursową, należy nadesłać osobny plik z danymi autora pracy. Należy koniecznie podać następujące dane: imię, nazwisko, nazwa uczelni, numer indeksu oraz adres e-mail (w celu identyfikacji uczestnika oraz kontaktu z uczestnikiem - każdy z uczestników zostanie zaproszony na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu drogą mailową).

Krok 5:
Plik z danymi autora pracy lub prac konkursowych należy również zapisać w formacie Word Word (Microsoft Word, open Office etc) i oznaczyć tym samym godłem co nadesłane teksty, z dopiskiem "dane", np. jeśli nadesłany utwór zostały oznaczony godłem WODA, plik z danymi autora powinien zostać oznaczony: "WODA dane". W przypadku nadesłania więcej niż jednej pracy przez tego samego autora (np. WODA1, WODA2 itp.) wystarczy nadesłać jeden plik z danymi (np. WODA dane).

Krok 6:
Wyślij pracę konkursową oraz plik z danymi pod adres e-mail: uamaurora@gmail.com

Nadsyłanie tekstów wg powyższych zasad bardzo ułatwi nam organizację konkursu oraz zmniejszy czas oczekiwania na uroczyste ogłoszenie wyników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Termin nadsyłania prac upływa z dniem: 31.12.2014r. o godzinie 23:59.

P.S. Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich lat wskazujemy również, że szort jest krótkim utworem narracyjnym, a więc utworem, który musi posiadać fabułę. Jest to zatem krótkie opowiadanie. Prosimy więc, aby nie nadsyłać na konkurs tekstów prozatorskich w innej formie, np. eseju, felietonu, artykułu prasowego, fragmentu powieści czy opowiadania dłuższego niż 5 000 znaków bez spacji.

Paweł Pągowski


Regulamin V Edycji Literackiego Konkursu "Aurory"

I. Organizator:
Organizatorem V Edycji Literackiego Konkursu "Aurory" jest Koło Naukowe Kultury Współczesnej UAM "Aurora". Oficjalna strona internetowa Koła:
www.aurora.amu.edu.pl
oraz adres e-mail:
uamaurora@gmail.com

II. Cele Konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych autorów wierszy i krótkich form prozatorskich, a także popularyzacja twórczości literackiej, wspieranie i promocja młodych talentów.

III. Miejsce i terminy
Termin nadsyłania prac konkursowych mija 31 grudnia 2014 roku o godzinie 23:59. Uroczyste Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w Poznaniu, w terminie i miejscu podanym z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przez Organizatora.

IV. Zasady i warunki uczestnictwa
1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
a) Poezja
- Konkurs na najlepszy wiersz. W tej kategorii można zgłaszać:
- maksymalnie trzy prace własne,
- wiersze wcześniej nie nagradzane oraz nie publikowane,
- utwory w języku polskim .
b) Proza
- Konkurs na najlepsze opowiadanie. W tej kategorii można zgłaszać:
- jedną pracę własną w języku polskim, wcześniej nie nagradzaną oraz nie publikowaną,
- opowiadanie w formie szorta - krótkiego utworu narracyjnego pisanego prozą,
- objętość do 5 000 (słownie: pięć tysięcy) znaków bez spacji,
- przekroczenie dozwolonych znaków o ponad 10% powoduje dyskwalifikację tekstu.
Jeden uczestnik może wysłać maksymalnie trzy wiersze oraz jednego szorta.
Tematyka prac jest dowolna.

2. W Konkursie mogą brać udział studenci wszystkich uczelni, również zagranicznych, pod
warunkiem nadesłania prac w języku polskim.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) nadesłanie pracy zapisanej w programie Word (Microsoft Word, Open Office etc.), po
oznaczeniu nazwy pliku wyrazem, który będzie służyć identyfikacji tekstu oraz autora, zwanym dalej "godłem" (np. WODA)
b) nadesłanie osobnego pliku w programie Word (jw.), który obowiązkowo zawierać będzie dane autora: imię, nazwisko, nazwę uczelni, numer indeksu oraz adres e-mail uczestnika Konkursu, po oznaczeniu pliku tym samym godłem co nadesłana praca z dopiskiem "dane" (np. WODA dane);
c) w przypadku nadesłania przez uczestnika konkursu więcej niż jednej pracy, kolejne nadesłane prace należy oznaczyć tym samym godłem co pierwszą z nadesłanych prac, z tym, że prace należy ponumerować (np. WODA1, WODA2, WODA3, WODA4). Przykład: przy trzech wierszach i jednym szorcie oraz godle "woda" całość zgłoszenia powinna zawierać następujące pliki: woda1, woda2, woda3, woda4, woda dane.

4. Prace konkursowe należy wysyłać na adres e-mail: uamaurora@gmail.com

5. Akceptacja prac do Konkursu będzie potwierdzana każdorazowo e-mailem zwrotnym.


V. Wyłanianie laureatów Konkursu:

1. Prace nadesłane na Konkurs oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

2. Jury oceniać będzie poszczególne wiersze i szorty, a nie ich zestawy jako całość.

3. Osobno w dziedzinie prozy i poezji przyznane zostaną po trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

4. Jury przyzna również nagrodę Grand Prix Konkursu dla najlepszej pracy wyłonionej z obydwu kategorii.

5. Laureaci oraz osoby wyróżnione zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
Łączna pula nagród to 3 500 PLN. Dodatkowo teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz w Piśmie Kulturalnym Studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu "AURORA". Organizator zastrzega sobie także prawo do opublikowania nagrodzonych prac w tomiku pokonkursowym.

6. Nagrody należy odebrać osobiście lub przez osobę
upoważnioną w dniu Oficjalnego Rozstrzygnięcia.

7. O rozstrzygnięciu Konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową.


VI. Uwagi dodatkowe:

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystania danych osobowych uczestników w celach związanych z Konkursem. (Dz. U. z 1997 r. Nr.133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

3. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom Konkursu.

4. Wszelkie informacje związane z Konkursem będą dostępne na stronie internetowej Organizatora
- www.aurora.amu.edu.pl.
Kontakt mailowy w przypadku pytań związanych z konkursem:
uamaurora@gmail.com

Rozszerzona zawartość newsa