XVII OKP Młodych "Nadchodzące pokolenie" - do 24.10.2014
Dodane przez moderator4 dnia 26.09.2014 17:43
Aktualnie trwa już

XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI MŁODYCH "NADCHODZĄCE POKOLENIE"

zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu "Smoleniacy".

Konkurs przeznaczony jest dla młodych poetów: uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do 25 roku życia.


REGULAMIN

1. Impreza kontynuuje tradycję konkursów o tej samej nazwie organizowanych w latach 1985-90 i
rozstrzyganych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia. Konkurs "Nadchodzące pokolenie" został reaktywowany w 2003 roku.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci do 25 roku.

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w terminie do 24 października 2014 r. na adres:
I LO im. Jana Smolenia
41-902 Bytom,
ul. Strzelców Bytomskich 11

z dopiskiem "Nadchodzące pokolenie"

zestawu czterech wierszy własnego autorstwa w czterech egzemplarzach znormalizowanego wydruku komputerowego oraz ich wersję elektroniczną (płyta CD). Prace należy podpisać godłem (pseudonimem autorskim), zaś w zamkniętej kopercie opatrzonej tym samym godłem umieścić ZAŁĄCZNIK NR 1 zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwę szkoły lub uczelni (obok godła należy umieścić adnotację rliceumr1;, "gimnazjum" lub "szkoła wyższa" oraz ZAŁĄCZNIK NR 2 (ankietę poetycką).

4. Przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia, a nagrodę główną tradycyjnie stanowić będzie statuetka rSkrzydlatego Rodłar1;.

5. W skład jury wejdą poeci i krytycy literaccy.

6. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z turniejem jednego wiersza odbędzie się w grudniu 2014 r. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu na galę wręczenia nagród. O uroczystości laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych utworów w antologii pokonkursowej, na stronie internetowej Stowarzyszenia i I LO w Bytomiu oraz w mediach.

8. Nadesłanie utworów oznacza zgodę autora na wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2002. Nr 101,poz.926 z późniejszymi zmianami).

9. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.1lo.bytom.pl
Link
Poza treścią Regulaminu są tam zamieszczone dwa dodatkowe załączniki, z którymi należy się zapoznać przed wysłaniem swoich wierszy na konkurs.

Kontakt z organizatorami pod numerem telefonu 32/281 03 77.

Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych kosztów, a jego celem jest wspieranie talentów młodzieży.

W imieniu Stowarzyszenia "Smoleniacy"
                                                            Beata Kukowka
Rozszerzona zawartość newsa