I Ogólnopolski KP "O Złoty Karton III LO" - do 15.11.2014
Dodane przez Justyna Paluch dnia 25.09.2014 10:24
REGULAMIN

I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Złoty Karton III LO"
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem:
"Pudełko z widokiem na..."


Założenia regulaminowe:

1. Celami konkursu są:
- przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
- promocja laureatów (poprzez zamieszczenie nagrodzonych utworów w Internecie na stronie konkursu, informacje o nagrodzonych w Gazecie Szkolnej, czasopismach literackich, a także na portalach poetyckich),
- zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką młodzieży,
- integracja młodych poetów
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Tematyka utworów powinna nawiązywać do szeroko rozumianego tematu konkursu: "Pudełko z widokiem na..."

2. Ilość prac, maksymalnie 3 wiersze

3. Zostanie przyznana nagroda specjalna za wiersz nawiązujący do tematyki wrocławskiej.

4. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) e-mailem lub w wersji papierowej (wydruk lub czytelny rękopis). Utwory należy podpisać godłem czyli pseudonimem, natomiast w osobnej kopercie, podpisanej tym samym godłem, umieścić dane: imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail, telefon, nazwę szkoły. Jeśli prace będą przesłane mailem, też należy podpisać je godłem, a dane umieścić w osobnym pliku.

5. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2014 r.

6. Prace można przesyłać mailem na adres organizatora:
jpaluch@lo3.wroc.pl
lub pocztą tradycyjną na adres szkoły:
Justyna Paluch, LO Nr III, ul. Składowa 5, 50 -209 Wrocław,
z dopiskiem: "konkurs poetycki".

7. Jury powołane przez organizatora, składające się ze znanych wrocławskich poetów i pisarzy, dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom nagrody i wyróżnienia rzeczowe.

8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów odbędą się we Wrocławiu 28 listopada 2014 r. w trakcie Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Licealisty "Wybryk".

9. Laureaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub e-mailem o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.

10. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, natomiast laureatom spoza Wrocławia zapewniają noclegi.

11. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu
kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Jury.

12. Szczegółowych informacji udziela organizator, p. Justyna Paluch
Nauczyciel-bibliotekarz
e-mail: jpaluch@lo3.wroc.pl
Rozszerzona zawartość newsa