OKP Wiersza Klasycznego o "Buławę Marszałka" - do 17.09.2014
Dodane przez moderator4 dnia 23.07.2014 03:48

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI WIERSZA KLASYCZNEGO O "BUŁAWĘ MARSZAŁKA"


                         REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta oraz Miejski Dom Kultury w Sulejówku.

2. Celem Konkursu jest propagowanie poezji , wyrażanej w formie wiersza klasycznego, rozumianego, jako utwór poetycki wyróżniający się rymem i rytmem.

3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani mający ukończone lat 18, nie należący do stowarzyszeń i związków twórczych, piszący po polsku.

4. Na Konkurs należy przesłać do 3 wierszy powielonych w 4 egzemlarzach, dotychczas nie publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

5. Proponowane teksty wierszy z oznaczoną kategorią należy przesłać w formie wydruku komputerowego, listem na adres organizatora.

6. Maszynopisy utworów muszą być opatrzone tylko i wyłącznie godłem (wyrazem). W osobnej kopercie , opatrzonej tym samym godłem co maszynopis, należy umieścić następujące dane : imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, krótką notkę biograficzną, wybraną kategorię oraz dowód wpłaty.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie wpłaty 20 zł na konto:
Miejski Dom Kultury 05-070 Sulejówek Dworcowa 55
92 8019 0000 2005 8006 3199 00001
z dopiskiem Konkurs Poetycki.

8 . Utwory przesłane na Konkurs będą oceniane w trzech kategoriach :
- wiersz miłosny oznaczenie kategoria "M"
- wiersz satyryczny oznaczenie kategoria "S"
- wiersz o tematyce dowolnej oznaczenie kategoria "D"
Jeden autor może przesłać tylko jeden zestaw do 3 wierszy .W zestawie mogą być wiersze z jednej lub różnych kategorii.

9. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia.

10. Prace należy przesłać do dnia 17.09.2014 r. na adres :

System TW , Rataja 7, 05-070 Sulejówek z dopiskiem "konkurs poetycki"

11. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku 05-070 przy ul. Bogusławskiego 14 A (obok kościoła) w dniu 25 października 2014 r. o godz. 16.oo.

12. Podczas uroczystości ogłoszenia wyników w dniu 25 października odbędzie się Turniej Jednego Wiersza Klasycznego. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaprezentowanie jednego utworu przed jury. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy przysłali swoje wiersze na Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego o "Buławę Marszałka", jak też ci, którzy do konkursu przystąpią w dniu 25 października. Warunkiem udziału jest złożenie podpisanego imieniem i nazwiskiem tekstu wiersza na ręce organizatora do godziny 16.15.

Autorzy będący uczestnikami Konkursu Poetyckiego mogą wziąć udział w Turnieju, pod warunkiem, że przedstawią wiersz, inny , niż zgłoszone do Konkursu Poetyckiego.

13. Nie przestrzeganie zasad Regulaminu i przesłanie więcej niż jednego zestawu utworów przez tego samego autora , podpisującego się różnymi godłami, przesłanie utworów nie mających cech wiersza klasycznego oraz przesłanie po terminie , dyskwalifikuje z udziału w Konkursie.

14. Laureaci Konkursu - autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów - zostaną powiadomieni przez organizatorów e-mailem lub telefonicznie.

15. Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu, przechodzą na rzecz organizatorów.

16. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo ich archiwizowania oraz nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych oraz wybranych przez jury utworów, w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez organizatorów .

17. Autorzy przystępujący do Konkursu oświadczają, że przesłane utwory są ich wyłącznym dziełem oraz wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.(Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

18. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

19. Kontakt : siedem@falcomp.pl mob.602.228.226, 693 95 25 95 - w godzinach 10-23.
Rozszerzona zawartość newsa