II Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Ogrodu Ciszy" - do 15.10.2014
Dodane przez moderator4 dnia 10.07.2014 13:35
Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Ogrodu Ciszy"


1. Organizatorem Konkursu jest Forum Literackie "Ogród Ciszy", reprezentowane przez Jana Stanisława Kiczora.

2. Celem Konkursu jest promocja twórczości poetyckiej.

3. Do Konkursu zaproszeni są wszyscy chętni piszący w języku polskim.

4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu trzy wiersze własnego autorstwa o dowolnej formie i tematyce, nigdzie wcześniej nienagradzane, niewysyłane równolegle na inne konkursy literackie oraz niepublikowane drukiem i w Internecie.

5. Utwory winny być napisane czcionką Times New Roman 12 z pojedynczym odstępem między wersami (podwójny po każdej zwrotce). Odstępstwo od ww. reguły może być dopuszczone, gdy wynika to ze specyfiki wiersza. Wiersze winny być wysyłane jako załączniki na adres e-mail: kiczor@poczta.onet.pl i zapisane w plikach "doc" lub "rtf".

6. Autor może wysłać na Konkurs tylko jeden zestaw wierszy.

7. Uczestnicy przesyłają utwory konkursowe od daty ogłoszenia do 15 października 2014 r. na adres Organizatora Konkursu:
kiczor@poczta.onet.pl

Warunkiem uwzględnienia nadesłanych wierszy jest podanie (tylko do wiadomości Organizatora) swoich danych osobowych z adresem włącznie.

8. Przystąpienie uczestników do Konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883. a także z oświadczeniem, że nadesłane wiersze są ich autorstwa. Uczestnictwo w Konkursie oznacza także wyrażenie zgody na nieodpłatną prezentację nadesłanych wierszy w wydawnictwach pokonkursowych, prasie, radiu, telewizji, oraz na ich publikację na forum Ogród Ciszy. Dotyczy to w szczególności tekstów nagrodzonych i wyróżnionych.

9. Z konkursu wyłączony jest Organizator w osobie Jana Stanisława Kiczora.

10. Nadesłane utwory zostaną ocenione przez profesjonalne jury, do którego zaproszeni zostali:

a) Anna Maria Musz
b) Irena Kaczmarczyk
c) Leszek Żuliński - przewodniczący
d) Stefan Jurkowski

11. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji.

12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 20. listopada 2014 r. na stronie Forum Literackiego Ogród Ciszy - www.ogrodciszy.pl i na Facebooku na stronie Ogrodu Ciszy

13. Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

I miejsce - 500,00 PLN
II miejsce - 350,00 PLN
III miejsce - 150,00 PLN

Miejsca IV i V - wyróżnienia książkowe z dedykacjami Jurorów.

Ponadto wszyscy nagrodzeni otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcy (I, II i III miejsce), w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników, muszą przesłać do Organizatora, numer konta i dane konieczne do wysłania przelewu bankowego.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

15. Nieprzestrzeganie przez uczestników postanowień Regulaminu Konkursu będzie skutkowało dyskwalifikacją nadesłanych przez nich tekstów.

16.Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują wszelkie postanowienia Regulaminu.

17. W sprawach spornych, nieujętych w Regulaminie Konkursu, ostateczne rozstrzygnięcia pozostają w gestii Organizatora.

18. Pod wskazanym adresem e-mail, można w razie potrzeby otrzymać dodatkowe informacje.


Organizator - Forum "Ogród Ciszy" - Jan Stanisław Kiczor
Rozszerzona zawartość newsa