XXI Edycja Konkursu "Ikarowe Strofy" - do 30.08.2014
Dodane przez moderator4 dnia 11.04.2014 13:04
Klub Dowództwa Generalnego RSZ
oraz
Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "SWAT"
ogłaszają

XXI KONKURS LITERACKI "IKAROWE STROFY"


Regulamin Konkursu:

1. Konkurs Literacki "Ikarowe Strofy" jest przedsięwzięciem o charakterze otwartego konkursu literackiego.

2. Organizatorem przedsięwzięcia jest Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "SWAT"

3. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury współczesnej, umożliwienie początkującym
twórcom prezentacji ich dorobku, popularyzacja wiedzy na temat historii i współczesności polskiej wojskowości, a także znaczące powiększenie zasobu dzieł literackich o tematyce wojskowej.

4. W konkursie może wziąć udział każdy, kto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2014 r. prześle zestaw nigdzie dotychczas niepublikowanych utworów poetyckich (do 5 utworów) lub opowiadanie do 10 stron A4. Uznawana jest dowolna czcionka przy zachowaniu kryterium czytelności dokumentu. Prace należy nadesłać w 3 egzemplarzach. Organizatorzy chętnie widzieliby utwory związane z tematyką wojskową.

5. Utwory opatrzone hasłem - godłem (czyli wybranym indywidualnie słowem rozpoznawczym)
oraz dane personalne autora tekstów (wiek, dokładny adres z kodem, nr telefonu, ewentualnie e-mail), znajdujące się w oddzielnej kopercie z identycznym godłem, należy przesłać pod adres:

Klub Dowództwa Generalnego RSZ
ul. Żwirki i Wigury 1C
02-100 Warszawa przegr. 40
z dopiskiem "Ikarowe Strofy"

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu jego przeprowadzenia,
tj. wyłonienia laureatów i wyróżnionych, dystrybucji zaproszeń, a także przygotowania publikacji pokonkursowych. Jednocześnie przez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę
na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronach internetowych organizatorów, a także
w relacjach z konkursu i drukach pokonkursowych.

7. Administratorem danych osobowych jest Klub Dowództwa Generalnego RSZ.

8. Uczestnicy nie będą dzieleni na grupy wiekowe.

9. Jury, powołane przez organizatorów, przyzna nagrody I, II, III, stopnia, a także wyróżnienia. Autorom zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

10. Organizatorzy podają nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych w dniu rozstrzygnięcia Konkursu.

11. Na rozstrzygnięcie Konkursu, odbywające się w Warszawie pod koniec listopada 2014r., zaproszeni są wszyscy biorący w nim udział. Koszty podróży i ewentualnego zakwaterowania pokrywa uczestnik.

12. Organizatorzy wydadzą Almanach pokonkursowy, w którym zawarte będą wybrane teksty z poprzedniej edycji Konkursu.

13. Organizatorzy po zakończeniu konkursu nie zwracają nadesłanych prac. Zastrzegają sobie
także prawo do ich wykorzystania na potrzeby Konkursu.

14. Wydawca Almanachu pokonkursowego zastrzega sobie możliwość wprowadzenia niezbędnych
skrótów w tekście utworu.

15. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

16. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem, że podpisana pod nimi osoba
jest ich wyłącznym autorem i właścicielem praw autorskich do utworów.

Kontakt do organizatorów:
(022) 6821 004 CA MON 821 004,
(022) 6821 006 CA MON 821 006
e-mail: klubdgrsz@wp.mil.pl

Aktualne informacje o Konkursie także na stronie Klubu Dowództwa Generalnego RSZ:
Link
i na profilu facebookowym:
Link

Rozszerzona zawartość newsa