VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki "Cena miłości ojczyzny" - do 15.11.2013
Dodane przez moderator2 dnia 19.09.2013 16:54
REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku
Współorganizator: Miasto Radomsko

2. Celem konkursu jest oddanie hołdu błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, kształtowanie postaw moralnych wobec ojczyzny oraz promocja uzdolnionych twórców.

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy ukończyli 15 lat i nie są członkami Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 wiersze, opatrzone własnym godłem słownym w 3 egzemplarzach maszynopisu w terminie do 15 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).
W osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić następujące informacje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, numer telefonu, adres e-mail.

5. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

6. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

7. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.

8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2013 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku. O dokładnym terminie wręczenia nagród osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i e-mailowo. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i nie przesyła nagród pocztą.

9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac. W stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzega sobie prawo do prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.

10. Nagrodzone wiersze będą wydane w antologii stanowiącej pokłosie konkursu oraz publikowane na stronach internetowych w celu promocji uzdolnionych artystów.

11. Informacje i nadsyłanie prac:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Narutowicza 4
97-500 Radomsko


Szczegółowe informacje pod nr telefonu 44 683-28-16, wewnętrzny 130 oraz na stronie internetowej biblioteki pod adresem www.mbp-radomsko.pl.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa