XVIII OKL im. Romualda Mikoszewskiego ph. "ziemia najbliższa" - do 5.11.2013
Dodane przez moderator2 dnia 03.09.2013 23:59
ORGANIZATOR: Łosicki Dom Kultury.

PATRONAT: Starosta Łosicki, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

PATRONAT MEDIALNY: "Gazeta Łosicka", "Tygodnik Siedlecki", "Słowo Podlasia", Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny podlasie24, "Życie Siedleckie", portal informacyjny łosice.info.

CELE KONKURSU: odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich, inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej, stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości, upamiętnianie postaci jednego z wybitnych literatów łosickich - Romualda III Mikoszewskiego, promowanie środowiska twórczego.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs ma charakter otwarty (mogą brać w nim udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 16 lat.
2. Przyznane zostaną następujące nagrody:
- za I, II, III miejsce i ewentualne wyróżnienia.
Przewidziane są także nagrody specjalne:
- za tematykę regionalną (powiatu łosickiego),
- za utwory nadesłane przez młodzież szkolną (uczniowie gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu łosickiego), które należy na kopercie oznaczyć dopiskiem: "konkurs Mikoszewski - szkoły".
3. Na konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy opatrzonych słownym godłem. Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A4 należy przesłać w 6 egzemplarzach (każdy wiersz) na adres sekretariatu konkursu w terminie do 5 listopada 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). Autorzy dopisują na kopercie: "konkurs Mikoszewski".
W nadesłanej korespondencji (w osobnej małej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe), należy podać imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną autora wierszy. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
4. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac, tym niemniej mile będą widziane prace uwzględniające tematykę regionalną (powiatu łosickiego).
5. Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
6. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi.

NAGRODY:
1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy. Pula nagród wynosi 4000 zł.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 23 listopada 2013 r. (sobota) w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury. O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej 18 listopada 2013 r. telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
4. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
2. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie.
3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
Sekretariat konkursu: Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel./fax (83) 359-05-09, powiat.losice.pl (zakładka kultura i oświata – ŁDK) e-mail: ldklosice@interia.pl.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa