XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Malowanie słowem" im. Mieczysława Czychowskiego - do 30.08.2013
Dodane przez moderator2 dnia 06.05.2013 15:37
ORGANIZATOR KONKURSU:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku
ul. Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i poza jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.

1. Autor wierszy powinien mieć ukończone 15 lat.

2. Jury, powołane przez organizatora, będzie rozpatrywało tylko utwory, które nie były publikowane w wydawnictwach zwartych oraz nagradzane w innych konkursach.

3. Organizator przewiduje dwie odrębne kategorie:

I - wiesze o tematyce dowolnej: zestaw od 3 do 5 wierszy w 3 egzemplarzach. Kopertę należy oznaczyć "I".

II - wiersze o tematyce adresowanej specjalnie do dzieci w wieku przedszkolnym: zestaw od 3 do 15 wierszy w 3 egzemplarzach. Kopertę należy oznaczyć "II".

Autor może nadesłać wiersze w obu kategoriach.

4. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 sierpnia 2013 r. ( liczy się data stempla pocztowego).

5. Prace należy opatrzyć godłem (prosimy nie stosować symboli graficznych), a w oddzielnej, zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail, wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Na kopercie należy umieścić dopisek "konkurs poetycki" oraz kategorię.

6. Laureaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych wierszy w publikacjach pokonkursowych i reklamie konkursu.

7. NAGRODY

W KATEGORII I:
* Nagroda Główna - 1500 zł;
* Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek - Jerzego Hardie - Douglasa: 1000 zł;
* Nagroda Starosty Powiatu Szczecineckiego - Krzysztofa Lisa: 1000 zł;
* Poeta Regionu; Nagroda Posła na Sejm RP - Wiesława Suchowiejko: 500 zł;
* 2 nominacje do nagrody Poeta Regionu - po 200 zł.

W KATEGORII II:
* Nagroda Radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - Adama Wyszomirskiego za wiersze dla dzieci.
Nagrody w tej kategorii:
- 1000 zł ( jury zastrzega sobie prawo do podziału nagrody);
- druk wierszy w tomiku pokonkursowym.
Autor lub autorzy otrzymają do podziału 50 egzemplarzy książki.

Nominacje i nagrody zostaną ogłoszone w dniu Gali Finałowej - 10 listopada 2013 r.

8. Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nagroda nieodebrana nie będzie wysyłana pocztą i zostanie przekazana na konto innych konkursów poetyckich organizowanych przez SAPiK w Szczecinku.

9. Laureaci konkursu zostaną w terminie do 30 września 2013 r. powiadomieni oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

11. Pace nadesłane na konkurs nie są zwracane.

12. W sprawach spornych dotyczących Konkursu decyzje podejmują organizatorzy.

Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku - tel. 094 712-83-02,
strona internetowa: www.sapik.pl (link: konkursy).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela sekretarz konkursu: Krystyna Mazur - tel. 094 7128302; e-mail: k.mazur@sapik.pl.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa