XX Jubileuszowy KL "Ikarowe Strofy" - do 30.08.2013
Dodane przez moderator4 dnia 06.04.2013 11:15
                    Klub Sił Powietrznych
                              oraz
          Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "SWAT"
                           ogłaszają

               XX JUBILEUSZOWY KONKURS LITERACKI
                    "IKAROWE STROFY"

                 Regulamin Konkursu

1. Celem Konkursu jest popularyzacja polskiej literatury współczesnej, umożliwienie początkującym twórcom prezentacji ich dorobku, popularyzacja wiedzy na temat historii i współczesności polskiego lotnictwa, a także znaczące powiększenie zasobu dzieł literackich o tematyce lotniczej.

2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r. prześle zestaw nigdzie dotychczas niepublikowanych utworów poetyckich (maksymalnie 5 wierszy) lub opowiadanie do 10 stron formatu A4. Prace należy nadesłać w 3 egzemplarzach.
Organizatorzy chętnie widzieliby utwory związane z tematyką lotniczą.

3. Utwory opatrzone hasłem-godłem (czyli wybranym indywidualnie słowem rozpoznawczym) oraz dane personalne autora tekstów (wiek, miejsce pracy, dokładny adres z kodem pocztowym i nr telefonu) znajdujące się w oddzielnej kopercie z identycznym godłem, należy przesłać pod adres:

Klub Sił Powietrznych
ul. Żwirki i Wigury 1C
02-100 Warszawa przegr. 40

z dopiskiem Ikarowe Strofy

W tej samej kopercie należy umieścić klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

4. Uczestnicy nie będą dzieleni na grupy wiekowe.

5. Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody I, II i III stopnia, a także wyróżnienia. Autorom zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

6. Organizatorzy podają nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych w dniu rozstrzygnięcia Konkursu.

7. Na rozstrzygnięcie Konkursu, które nastąpi w Warszawie pod koniec listopada 2013 r., zaproszeni są wszyscy biorący w nim udział. Koszty podróży i ewentualnego zakwaterowania pokrywa uczestnik.

8. Organizatorzy wydadzą Almanach pokonkursowy, w którym zawarte będą teksty z poprzedniej edycji Konkursu.

9. Organizatorzy po zakończeniu konkursu nie zwracają nadesłanych prac. Zastrzegają sobie także prawo do ich wykorzystania na potrzeby Konkursu.

10. Wydawca Almanachu pokonkursowego zastrzega sobie możliwość wprowadzenia niezbędnych skrótów w tekście utworu.

11. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem, że podpisana pod nimi osoba jest ich wyłącznym autorem i właścicielem praw autorskich do utworów.


Kontakt do organizatorów:

(022) 6821 004 CA MON 821 004, (022) 6821 006 CA MON 821 006

e-mail: klub@sp.mil.pl
Rozszerzona zawartość newsa