Międzynarodowy KP "Sen o Karpatach" - do 23.06.2013
Dodane przez moderator4 dnia 06.04.2013 07:42
REGULAMIN X EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO "SEN O KARPATACH" PIWNICZNA ZDRÓJ 2013

Dziesiąta edycja Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego "Sen o Karpatach" organizowana jest pod wiodącym hasłem: PRZEZ SKALISTE SZCZYTY, ZIELONE DOLINY - krajobraz, człowiek, przyroda, tradycja. Konkurs organizują miejscowi twórcy, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ze znaczącym wsparciem współorganizatora, którym również w tym roku jest Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. Do udziału w konkursie zapraszamy parających się piórem ludzi kultur pogranicza: Polaków, Słowaków i Łemków, ludzi, którzy góry znają i kochają, potrafią dostrzec bogactwo oraz złożoność tematyki związanej z hasłem konkursu, pozostają pod urokiem surowości gór i ich różnorodnego piękna.

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I - młodzież do lat 20
Kategoria II - dorośli

Wiersze w liczbie 1 - 3 nigdzie niepublikowane, niewysyłane na inne konkursy, należy nadsyłać na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Rynek 11,
33-350 Piwniczna Zdrój

tel. 18-4464-157

w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). W oddzielnej kopercie podpisanej wyłącznie godłem należy zamieścić dane personalne, adres mailowy i numer telefonu. Każdy wiersz w 3 egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu powinien być podpisany tym samym godłem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w prasie i ewentualnym wydawnictwie pokonkursowym.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

Komisja pod przewodnictwem poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane wiersze. Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomieni po zakończeniu prac Komisji. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 sierpnia 2013 r. w Piwnicznej.

Dla laureatów I kategorii przewidziano nagrody rzeczowe. Natomiast laureaci pierwszych trzech miejsc w II kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Wszyscy wyróżnieni otrzymają upominki rzeczowe. Przewiduje się także specjalną nagrodę za zestaw wierszy inspirowanych Piwniczną i okolicami.

Organizatorzy zapraszają piszących, szczególnie młodzież, do udziału w Konkursie.
Rozszerzona zawartość newsa