Ojczysty - polski - mój - konkurs poetycki i konkurs prozatorski - do 12.04.2013
Dodane przez moderator2 dnia 24.03.2013 21:27
Dom Kultury w Kętach zaprasza do udziału w konkursach poetyckim i prozatorskim organizowanych w ramach projektu "ojczysty-polski-mój".

Konkurs poetycki ojczysty - polski - mój jest skierowany do poetów-amatorów w dwóch grupach wiekowych: do 21 lat i powyżej 21 lat. Chętnych do udziału w konkursie organizatorzy proszą o przesłanie 3 wierszy (nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych) w 4 egzemplarzach. Wszystkie utwory należy opatrzyć godłem pisemnym (nie rysunkowym) i dołączyć do nich zaklejoną kopertę z danymi: imię i nazwisko, wiek autora, krótka informacja o autorze, dokładny adres wraz z telefonem. Na kopercie powinna pojawić się kategoria wiekowa (I kategoria: 16-21 lat, II kategoria: powyżej 21 lat) i godło, którym opatrzone były wiersze. Dom Kultury przyjmuje prace do 12 kwietnia 2013 r. (w przypadku prac wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs prozatorski ojczysty - polski - mój jest szansą na sprawdzenie swoich umiejętności literackich dzieci, młodzieży i dorosłych. Swój udział można zgłaszać w kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum, młodzież szkół średnich (do 20 lat), dorośli powyżej 20 lat. Chętni zgłaszają swój udział w dniach od 21 lutego do 12 kwietnia 2013 r. poprzez dostarczenie do siedziby organizatora (osobiście, pocztą lub poprzez e-mail) karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie organizatora. Wszyscy, którzy zgłosili swój udział w terminie, w dniu 25 kwietnia 2013 r. wezmą udział w spotkaniu połączonym z pisaniem swojej pracy konkursowej. Temat wypowiedzi zostanie podany nie później niż na trzy dni przed powyższą datą.

Kontakt: animator@domkultury.kety.pl, tel. 33 844 86 79


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa