VIII Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. W. Gomulickiego - do 23.04.2013
Dodane przez moderator2 dnia 16.02.2013 21:52
Regulamin
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza
im. Wiktora Gomulickiego o Laur Błękitnej Narwi


1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Burmistrz Miasta Pułtusk i Rada Miejska w Pułtusku.
Konkurs jest organizowany cyklicznie od 2005 r.

2. Terminarz konkursu:
Termin nadsyłania utworów: do 23.04.2013 r.
Obrady jury: 14-15.05.2013 r.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem laureatów konkursu: czerwiec 2013 r.

3. Cele konkursu:
- zintegrowanie środowiska twórców nieprofesjonalnych,
- promocja miasta Pułtusk,
- upowszechnienie piękna języka polskiego,
- rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży i dorosłych,
- promocja uzdolnionych młodych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych,
- stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.

4. Uczestnicy:
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

5. Kategorie:
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
- wiersz o Pułtusku,
- wiersz o tematyce ogólnej.

6. Nadsyłanie prac:
a) Utwory należy nadsyłać w 4 egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie lub w druku komputerowym formatu A4,
b) Wszystkie utwory powinny być opatrzone godłem, tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym).
GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
c) Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem. Koperta powinna zawierać dane o autorze, pisane na komputerze:
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- adres zamieszkania,
- telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy.
Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. Organizatorzy proszą też o podawanie źródła informacji o konkursie.
d) W kopercie powinien znaleźć się zapis: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. J. Lelewela dla celów statutowych" oraz czytelny podpis autora.
e) Każdy z autorów może przesłać tylko po jednym wierszu w obu kategoriach.
Prace nadsyłać należy w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2013 r. na adres:

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela
ul. Słowackiego 6
06-100 Pułtusk


7. Ocena prac:
a) Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
- były publikowane,
- były nagradzane w innych konkursach,
- nie spełniają wymogów formalnych określonych w regulaminie (brak godła czy koperty zawierającej dane o autorze),
- zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie (decyduje data stempla pocztowego).
Organizatorzy nie przyjmują prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
b) Jury przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac.
Jury decyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,
- przyznaniu nagród.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

8. Rozstrzygnięcie konkursu:
a) Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2013 r.
b) O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni imiennym zaproszeniem.
Dla osób dorosłych przewidziano nagrody pieniężne, natomiast dla dzieci i młodzieży do lat osiemnastu - nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe, które nie zostaną odebrane osobiście, będą wysłane pocztą tylko w uzasadnionych przypadkach.
Nagrody pieniężne zostaną przelane na konta laureatów, po uprzednim wskazaniu przez nich rachunku bankowego.
Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i pobytu w Pułtusku.

9. Publikacje:
a) Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym.
b) Nadesłane prace nie będą zwracane.
c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.
Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez Jury) bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.
Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Szczegółowe informacje:
Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, ul Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk, tel. (23) 692-21-51, e-mail: pultuska.biblioteka@neostrada.pl

Koordynatorzy:
Barbara Zbrzezna, Ewelina Tomczak


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa