XXII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego - do 31.12.2012
Dodane przez moderator2 dnia 18.10.2012 13:28
Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego ogłasza ogólnopolski konkurs na zestaw poetycki, o łącznej objętości do 100 wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję. Jury w składzie: Tomasz Cieślak, Tomasz Dalasiński, Monika Kocot, Marcin Orliński, Mariusz Partyka, będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane.

Po raz czwarty Stowarzyszenie Literackie wręczy Nagrodę TETIS - za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym i niekonwencjonalnością. Nagroda TETIS zostanie przyznana przez Jury propozycji poetyckiej wybranej osobno spośród wszystkich nadesłanych na konkurs.

Nadesłany zestaw poetycki należy oznaczyć godłem. Tym samym godłem należy oznaczyć także dołączoną do przesyłki zaklejoną kopertę, zawierającą imię, nazwisko i adres Autora (z numerem telefonu, adresem e-mailowym) oraz odcinek potwierdzenia wpłaty 15 zł (piętnaście złotych) na konto Stowarzyszenia: Bank Pekao SA I o/Łódź,
nr 08 1240 3015 1111 0000 3412 3850. Biorący udział w konkursie są zobowiązani również do dołączenia podpisanego przez siebie oświadczenia o własnym autorstwie nadesłanych prac.

Jury będzie rozpatrywać jedynie prace nadesłane w 5 egzemplarzach maszynopisu do 31 grudnia 2012 roku pod adres:

Śródmiejskie Forum Kultury - Dom Literatury
90-056 Łódź
ul. Roosevelta 17

z dopiskiem: XXII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych tekstów w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w Łodzi 9 marca 2013 roku. O dokładnym miejscu i czasie uroczystości laureaci będą powiadomieni indywidualnie, dane te zostaną także zamieszczone na stronie Stowarzyszenia: http://slkkb.free.art.pl. Decyzję o rozdziale nagród i wyróżnień oraz o ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu zamykającym Konkurs. Werdykt Jury zostanie następnie opublikowany w prasie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa