III MIĘDZYNARODOWY KONKURS POEZJI O TEMATYCE ROMSKIEJ IM. PAPUSZY "O ZŁOTE PIÓRO PAPUSZY" - do 28.02.2013
Dodane przez moderator2 dnia 18.10.2012 13:24
ORGANIZATOR KONKURSU:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie

PARTNERZY:
Stowarzyszenie Kobiet Romskich Kher w Tarnowie,
Centrum Kultury Romów w Tarnowie
Romani Baxt Warszawa-Tirana-Paryż
INALCO - Institut National des Languages et Civilisations Orientales, Paryż

IDEA KONKURSU:
- Upamiętnienie poetki romskiej Bronisławy Wajs - Papuszy.
- Popularyzacja twórczości poetyckiej osób pochodzących ze środowiska romskiego, jak również poetów nieromskich, miłośników kultury i tradycji romskiej.
- Propagowanie tradycji, kultury i historii romskiej.
- Integracja kulturowa oraz stworzenie możliwości zapoznania się z dorobkiem kulturowym Romów, możliwość kontaktu uczestników różnych społeczności, wzajemne przenikanie dwóch kultur, postaw i wartości.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób dorosłych z Polski i zagranicy, Romów, jak i osób nienależących do środowiska romskiego.

2. Tematyką konkursową są inspiracje kulturą, tradycją i historią Romów. Przewiduje się dwie kategorie konkursowe:
- wiersze w języku romskim,
- wiersze w języku polskim.

3. Uczestnicy konkursu nadsyłają maksymalnie 3 utwory w wybranej przez siebie kategorii, z których każdy powinien być opatrzony godłem (pseudonim autorski a nie znak graficzny). Wiersze w formacie A4, w formie wydruku komputerowego (możliwość dołączenia płytki CD z utworami konkursowymi), należy nadsyłać w 3 egzemplarzach na adres:

MUZEUM ETNOGRAFICZNE W TARNOWIE
33-100 TARNÓW
UL. KRAKOWSKA 10

z dopiskiem: KONKURS POEZJI ROMSKIEJ

4. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszeń i umieszcza ją w osobnej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem, którą dołącza do nadesłanych wierszy.
5. Na nadesłanie prac organizatorzy czekają do 28 lutego 2013 r.
6. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane oraz nagradzane w konkursach. Nie będą również oceniane utwory, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy w tomiku pokonkursowym oraz wykorzystania ich w celach promocyjnych nieodpłatnie.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.
9. Prace nadesłane po upływie wyznaczonego termin , przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz niespełniające wymogów technicznych, nie będą brane pod uwagę w ocenie.
10. Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i wyłoni laureatów. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2013 roku, podczas zamknięcia sezonu cygańskiego w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. O dokładnej dacie laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora.
Konkurs realizowany dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach realizacji "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce".

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
Kurator projektu Patrycja Hajek
MUZEUM ETNOGRAFICZNE W TARNOWIE
33-100 TARNÓW
UL. KRAKOWSKA 10
TEL: 14-622-06-25
patrycja@muzeum.tarnow.pl


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa