V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Refleksy" - do 15.12.2012
Dodane przez moderator2 dnia 28.09.2012 12:30
Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Refleksy"

1. Organizator

Organizatorem V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Refleksy" jest Dom Kultury "Klub Skolwin" z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon (091) 421 80 20, telefon/faks (091) 421 80 18, e-mail: klubskolwin@wp.pl. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Marek Maj.

2. Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
- wyłuskanie najciekawszych autorów spośród osób piszących wiersze,
- rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką,
- popularyzacja twórczości literackiej,
- rozpoznanie możliwości twórczego wykorzystywania języka polskiego.

3. Miejsce i terminy

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora - adres jak wyżej. Termin nadsyłania prac konkursowych na adres organizatora do dnia 15 grudnia 2012 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 16 lutego 2013 roku w siedzibie Organizatora.

4. Zasady i warunki uczestnictwa

Konkurs ma charakter otwarty - jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w 4 egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora - imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu. Zestawy podpisane imieniem i nazwiskiem autora zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani oceniane w innych konkursach.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu

Powołane przez Organizatora Jury wyłoni Laureatów Konkursu. Jury oceniać będzie poszczególne wiersze, a nie ich zestawy jako całość.

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
I nagroda 1000,- zł
II nagroda 700,- zł
III nagroda 500,- zł
trzy wyróżnienia po 300,-zł

Jury zastrzega sobie możliwość innych od przewidzianych w Regulaminie rozstrzygnięć Konkursu oraz innego podziału nagród. Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w Miesięczniku Kulturalnym "Kuriera Szczecińskiego" "Cztery strony".

Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.

O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni do dnia 10 lutego 2013 roku.

6. Uwagi dodatkowe

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje u Organizatora konkursu: telefon 91 421 80 20, e-mail: klubskolwin@wp.pl.


(za: klubskolwin.pl)
Rozszerzona zawartość newsa