53. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur "Czerwonej Róży" - do 30.10.2012
Dodane przez moderator2 dnia 28.09.2012 14:12
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki ogłasza 53. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur "Czerwonej Róży" (najstarszy konkurs poetycki w Polsce).

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizotorem Konkursu jest Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Gdańsk, ul. Chlebnicka 2, tel. (58) 301 59 63; e-mail: gtps09@wp.pl.
2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą brać w nim udział wszyscy poeci niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.
3. Zestaw 3 niepublikowanych wierszy opatrzonych godłem w 3 jednakowych egzemplarzach; personalia i adres autora należy dołączyć w zaklejonej kopercie również opatrzonej godłem, należy nadsyłać do 30 października 2012 r. na adres:

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
ul. Chlebnicka 2
80-830 Gdańsk

z dopiskiem na kopercie "Czerwona Róża"

II. Uczestnictwo w konkursie:

1. Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi na innych konkursach.
2. Nie określa się tematyki nadsyłanych utworów.
3. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik.
4. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów.

III. Jury, nagrody i wyróżnienia:

1. Oceny prac oraz rozdziału nagród i wyróżnień dokona jury. Jury powoływane jest przez organizatorów; w jego skład wchodzą literaci, krytycy literaccy, przedstawiciele organizatorów. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni listownie o terminie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.
3. Główną nagrodą jest statuetka Czerwonej Róży i 1200 zł. brutto. Przyznane zostaną nagrody niższego stopnia i wyróżnienia. Podział nagród niższego stopnia oraz wyróżnień pozostaje w gestii jury.
4. Finał konkursu odbędzie się 7 grudnia 2012 r.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w "Autografie" i ewentualnie w innych czasopismach. Przewiduje się także wydanie osobnego zbioru.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu. O dokładnym terminie i miejscu finału konkursu organizatorzy zawiadomią oddzielnym komunikatem.


Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Konkursu, tel. (58) 301 59 63, e-mail: gtps09@wp.pl.


(za: salonliteracki.pl)
Rozszerzona zawartość newsa