V OKL im. Ireny Golec pt. "Czerwona Róża dla Niej" - do 30.09.2012
Dodane przez moderator2 dnia 25.07.2012 17:31
Wyrażając głęboki szacunek dla osoby Ireny Golec - wybitnej postaci ziemi radzyńskiej i Lubelszczyzny - patriotki, żołnierza i działaczki społecznej, Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy oraz Grupa Poetycka "Wieś Tworząca" przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy ogłaszają V Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. "Czerwona Róża dla Niej" pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Tadeusza Sławeckiego.

Cel konkursu:

- inspirowanie ludzi utalentowanych
- stwarzanie możliwości prezentacji dorobku poetyckiego
- konfrontacje twórczości poetyckiej
- popularyzacja kultury żywego słowa
- upamiętnienie wybitnej postaci
- integracja środowisk literackich


Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod względem treści utworów, jak i wieku twórców.

Utwory będą oceniane w czterech kategoriach:
I - dzieci szkół podstawowych
II - uczniowie gimnazjum
III - młodzież szkół ponadgimnazjalnych
IV - dorośli

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie 2-3 utworów własnych - poetyckich lub prozatorskich (wiersz, esej, nowela, list, opowiadanie, kartka z pamiętnika) niepublikowanych nigdzie dotąd, nie nagradzanych i nie ocenianych w innych konkursach.

3. Każdy utwór należy opatrzyć pseudonimem słownym oraz kategorią wiekową i przysłać w 3 egzemplarzach do dnia 30.09.2012 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy
ul. Lubelska 16
21-302 Kąkolewnica
powiat Radzyń Podlaski

z dopiskiem: "Czerwona Róża dla Niej"

4. Do koperty zawierającej utwory, opatrzonej pseudonimem i kategorią wiekową, należy dołączyć drugą zaklejoną kopertę z tym samym pseudonimem zawierającą:
- dane autora (imię, nazwisko i dokładny adres, numer telefonu i adres e-mail, wiek i zawód - uczniowie podają nazwę szkoły),
- oświadczenie, że osoba nadsyłająca prace jest autorem tych utworów oraz że utwory nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.
Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.

5. Prace powinny być przesłane w formie maszynopisu lub czytelnego rękopisu (mile widziany wydruk komputerowy wraz z wersją na płycie lub dyskietce).

6. Autorzy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

7. Utwory oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatorów.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów oraz do cytowania tych utworów bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, które należy odebrać osobiście lub przez upoważnione osoby w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród, które odbędą się 4 listopada 2012 roku o godz. 14,00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury.

10. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

11. W sprawach spornych dotyczących interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje jury oraz organizatorzy.


Więcej informacji: http://www.e-kakolewnicawschodnia.pl/

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa