XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Malowanie słowem" im. Mieczysława Czychowskiego (aktualizacja regulaminu) - do 31.08.2012
Dodane przez moderator2 dnia 11.06.2012 12:49
ORGANIZATOR KONKURSU:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku
ul. Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek


ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i poza jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora zestawu od 3 do 5 utworów poetyckich w 3 czytelnych egzemplarzach.

2. Jury, powołane przez organizatora będzie rozpatrywało tylko utwory, które nie były publikowane w wydawnictwach zwartych oraz nagradzane w innych konkursach.

3. Tematyka dowolna.

4. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31.08.2012 r. (liczy się data stempla pocztowego).

5. Prace należy opatrzyć godłem (nie należy stosować symboli graficznych), a w oddzielnej, zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze; imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail, wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Na kopercie należy umieścić dopisek "konkurs poetycki".

6. Laureaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych wierszy w publikacjach pokonkursowych i reklamie konkursu.

7. Nagrody:
* Nagroda Główna: 1500 zł;
* Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek: 1000 zł;
* Nagroda Starosty Powiatu Szczecineckiego: 1000 zł;
* Poeta Regionu: 500 zł, Nagroda Posła na Sejm RP;
* Wiersz o Szczecinku; 500 zł, Nagroda Radnego Semiku Województwa Zachodniopomorskiego;
* 3 nominacje do Nagrody Głównej: po 500 zł;
* 2 nominacje do nagrody Poeta Regionu: po 100 zł.

Nominacje i nagrody zostaną ogłoszone w dniu Gali Finałowej, 11 listopada 2012 r.

8. Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nagroda nieodebrana, nie będzie wysyłana pocztą i zostanie przekazana na konto innych konkursów poetyckich organizowanych przez SAPiK w Szczecinku.

9. Laureaci konkursu zostaną w terminie do 30 września 2012 r. powiadomieni oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.

10. W sprawach spornych dotyczących Konkursu decyzje podejmują organizatorzy.

Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku - tel. 94 712 83 02, strona internetowa: http://www.sapik.pl, link: kultura, konkursy.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela sekretarz konkursu: Krystyna Mazur, tel. 94 712 83 02; e-mail: k.mazur@sapik.pl.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa