I OKP im. Pawła Brylińskiego - do 18.03.2012
Dodane przez moderator2 dnia 15.11.2011 23:09
Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Pawła Brylińskiego

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sieroszewice.

2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy własnego autorstwa, o dowolnej tematyce, w 4 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia 18.03.2012 na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach
ul. Ostrowska 49
63-405 Sieroszewice


Na kopercie z nadesłanymi na konkurs wierszami należy umieścić dopisek: "Konkurs poetycki im. Pawła Brylińskiego".

4. Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).

5. W osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy
umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres
e-mail.

6. Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

7. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym lub w prasie bez zgody autorów i honorarium.

8. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora. Jury oceniać będzie poszczególne wiersze, a nie ich zestawy jako całość.

9. Przewiduje się następujący podział nagród:

I miejsce - 1 000 zł
II miejsce - 700 zł
III miejsce - 300 zł
wyróżnienia - nagrody rzeczowe

Jury upoważnione będzie do innego podziału nagród.

10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do dnia 30.04.2012 r. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w maju 2012 r. w siedzibie Organizatora.

11. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu i nie zapewnia noclegu.

12. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa