Kaliski Konkurs Literacki na Utwór dla Dzieci - do 30.03.2012
Dodane przez Łyżka Mleka dnia 10.10.2011 16:38
1. Organizatorami Kaliskiego Konkursu Literackiego na Utwór dla Dzieci (zwanego dalej Konkursem) są:
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 23/34
Stowarzyszenie Multi.Art z siedzibą w Kaliszu przy ul. Zamkowej 6/5 (zwane dalej Organizatorem).

2. Konkurs trwa od 1 października 2011 do 30 marca 2012. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2012 podczas Kaliskiego Festiwalu Działań Artystycznych im. M. Konopnickiej (zwanego dalej Festiwalem), organizowanego z okazji 170. rocznicy urodzin patronki Festiwalu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową z miesięcznym wyprzedzeniem o dacie Festiwalu oraz zostaną zaproszeni na uroczystość podsumowującą Konkurs.

3. Uczestnikiem Konkursu może zostać pełnoletnia osoba, która do 30 marca 2012 (decyduje data stempla pocztowego) prześle na adres Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka (62-800 Kalisz ul. Serbinowska 23/34) Utwór w postaci wydruku w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem, spełniający warunki Konkursu. Na kopercie należy umieścić dopisek "Konkurs Literacki".

4. Dopuszczalne jest przysłanie kilku Utworów tego samego autora: każdą pracę należy nadsyłać oddzielnie i z osobnym godłem.

5. Utwór musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie i nie może być wcześniej publikowany w którymkolwiek z mediów.

6. Do Konkursu będą dopuszczone utwory napisane w języku polskim, kierowane do dzieci, napisane w dowolnej formie literackiej (bajka, wiersz, opowiadanie, piosenka, utwór sceniczny itp.) i o dowolnej tematyce.

7. Utwory nie będą odsyłane do autorów.

8. Konkurs jest anonimowy. Utwór powinien być podpisany jedynie godłem autora. W osobnej, zamkniętej kopercie należy dołączyć kartkę z danymi autora i godłem (tym samym, co na wydruku). Dane powinny zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail).

9. Do 30 kwietnia 2012 jury wyłoni prace, których autorom przyzna nagrody finansowe. O podziale nagród decyduje jury.

10. Prace będą oceniane przez jury w składzie:
Dorota Ryst (poetka, krytyk, członek Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich) - przewodnicząca jury,
Urszula Zybura(poetka, aforystka, członek Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich),
Elżbieta Szczerek (dyrektor Niepublicznego Przedszkola im. M. Konopnickiej w Kaliszu).

11. Oprócz nagród finansowych przyznanych przez profesjonalne jury przewiduje się rzeczową Nagrodę Honorową, którą przyzna dziecięce jury w składzie:
Zuzanna Chmielewska (lat 9),
Martyna Machowczyk (lat 4),
Marcin Paszek (lat 11) - przewodniczący jury.

12. Decyzje jury są ostateczne.

13. Wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach do 15 maja 2012 drogą telefoniczną i mailową. Po Festiwalu. Werdykt obu jury zostanie opublikowany na stronach internetowych Organizatora, w patronackiej prasie literackiej i w lokalnych mediach.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji całości lub fragmentów Utworów nagrodzonych, wyróżnionych oraz tych, które wzbudziły zainteresowanie jury, także w celach promocyjnych związanych z konkursem. Organizator każdorazowo uprzedzi Autora drogą mailową o planowanej publikacji.

15. Uczestnik Konkursu, którego praca została nagrodzona lub wyróżniona odbiera nagrodę podczas Festiwalu. Nieodebranie nagrody osobiście będzie traktowane jako rezygnacja z nagrody.

16. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka Link

17. Przesyłając Utwór na Konkurs uczestnik potwierdza, że zgadza się z Regulaminem.

18. Wysyłając Utwór na Konkurs uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych - wyłącznie do celów Konkursu.

19. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu jest Aneta Kolańczyk, tel. 601 22 99 73.

Patronat medialny:
Internetowa Gazeta Kulturalna Salon Literacki
kwartalnik literacko-artystyczny sZAFa
Rozszerzona zawartość newsa