III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI LIRYCZNEJ im. ANDRZEJA BABARYKI - "Świat niedopowiedziany", Brzeziny 2011 - do 15.11.2011
Dodane przez moderator2 dnia 02.09.2011 11:01
REGULAMIN

1. Organizatorami III Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki - "Świat niedopowiedziany" są Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Muzeum Regionalne w Brzezinach.

2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Brzeziny.

3. Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci brzezinianina Andrzeja Babaryki (1952-2006), a motto trzeciej edycji konkursu stanowi jego liryk "Na przykład marzenie":

Zobaczyć
chłopca i dziewczynę, gdy obejmują
swoje ciała. Patrzeć,
a najlepiej być. Tym chłopcem,
tą dziewczyną - jak bywa się
światem.


4. W konkursie mogą wziąć udział poeci, którzy mają w swoim dorobku nie więcej niż dwie książki poetyckie.

5. Prace konkursowe - 3 krótkie utwory liryczne, napisane w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła ("Świat niedopowiedziany") i tegorocznego motta konkursu - należy sporządzić w 4 egzemplarzach (maszynopis, wydruk) i przesyłać do 15 listopada 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Regionalne w Brzezinach
ul. Piłsudskiego 49
95-060 Brzeziny
z dopiskiem na kopercie: "Konkurs"

6. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

7. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail.

8. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 grudnia 2011 r. w Brzezinach podczas regionalnej edycji V Festiwalu Puls Literatury.

10. Gwarantowana przez organizatorów pula nagród wynosi 3 000 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury.

11. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego konwencje bliskie Patronowi konkursu.

12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

14. Organizatorzy nie odsyłają prac konkursowych.

15. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa