IV OKL im. I. Golec "Czerwona Róża dla Niej" - do 30.09.2011
Dodane przez moderator2 dnia 05.08.2011 22:22
Wyrażając głęboki szacunek dla osoby Ireny Golec - wybitnej postaci ziemi radzyńskiej i Lubelszczyzny - patriotki, żołnierza i działaczki społecznej, Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy oraz Grupa Poetycka "Wieś Tworząca" przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy ogłaszają IV Ogólnopolski Konkurs Literacki "Czerwona Róża dla Niej" pod honorowym patronatem posła na Sejm RP Tadeusza Sławeckiego.

Cel konkursu:
- inspirowanie ludzi utalentowanych
- stwarzanie możliwości prezentacji dorobku poetyckiego
- konfrontacje twórczości poetyckiej
- popularyzacja kultury żywego słowa
- upamiętnienie wybitnej postaci
- integracja środowisk literackich

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod względem treści utworów, jak i wieku
twórców.

Rok 2011 jest rokiem szczególnym, ponieważ zbiega się z setną rocznicą urodzin Bohaterki konkursu. W związku z tą okolicznością mile widziane byłyby także prace poświęcone życiu i Osobie Ireny Golec.

Utwory będą oceniane w czterech kategoriach:
I - dzieci szkół podstawowych
II - uczniowie gimnazjum
III - młodzież szkół ponadgimnazjalnych
IV - dorośli

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie 2-3 utworów własnych - poetyckich lub prozatorskich (wiersz, esej, nowela, list, opowiadanie, kartka z pamiętnika), niepublikowanych nigdzie dotąd, nie nagradzanych i nie ocenianych w innych konkursach.

3. Każdy utwór należy opatrzyć pseudonimem słownym oraz kategorią wiekową i przysłać w czterech egzemplarzach do dnia 30.09.2011 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy
21-302 Kąkolewnica
ul. Lubelska 16
powiat - Radzyń Podlask
i
z dopiskiem: Czerwona Róża dla Niej

4. Do koperty zawierającej utwory, opatrzonej pseudonimem i kategorią wiekową, należy dołączyć drugą zaklejoną kopertę z tym samym pseudonimem, w której powinny być dane osobowe Autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon, wiek i zawód - uczniowie podają nazwę szkoły).

5. Prace powinny być przesłane w formie maszynopisu lub czytelnego rękopisu (mile widziany wydruk komputerowy wraz z wersją na płycie lub dyskietce).

6. Autorzy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

7. Utwory oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatorów.

8. Do konkursu nie dopuszcza się prac które:
* były publicznie prezentowane
* były nagradzane w innych konkursach
* są własnością innej osoby

9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, które należy odebrać osobiście lub przez upoważnione osoby w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.

O terminie rozstrzygnięcia uczestnicy zostaną powiadomieni.
Finał konkursu: listopad 2011 roku.

10. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

11. W sprawach spornych dotyczących interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje jury oraz organizatorzy.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa