V KL "O Laur Dziewina" 2011 - do 16.09.2011
Dodane przez moderator2 dnia 02.06.2011 22:02
Klub Literacki Związku Literatów Polskich w Żarach
Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
Żarskie Towarzystwo Kultury

zapraszają do udziału w

V edycji Konkursu Literackiego "O Laur Dziewina" 2011


REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY:
- Klub Literacki ZLP O/Zielona Góra w Żarach,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Żarskie Towarzystwo Kultury.
Patronat: Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze

II. CELE KONKURSU:
- odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich,
- inspirowanie twórczości literackiej i popularyzowanie jej rezultatów,
- stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji własnej twórczości,
- stworzenie możliwości debiutu wartościowych utworów poprzez druk w wydawnictwie pokonkursowym,
- promowanie Żar i żarskiego środowiska literackiego.

III. WARUNKI KONKURSU:
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie będące członkami związków twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie tekstów literackich w jednej lub obu kategoriach:
a) poezja - zestaw od 3 do 5 wierszy;
b) proza - tekst do 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego.*
Tematyka prac w kategorii głównej dowolna. Nie będą oceniane przez Jury: esej, satyra, reportaż i fantasy.
3. Kategoria dodatkowa: 1 utwór wierszem lub prozą (do 5 stron*), obejmujący tematykę Ziemi Żarskiej; nadsyłający obowiązkowo deklaruje przystąpienie do tej kategorii, wpisując na pracy konkursowej obok godła zwrot "kategoria dodatkowa".
4. Nadesłane prace nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.
5. Nadsyłać należy prace konkursowe w 5 wydrukowanych egzemplarzach, z dołączonym 1 CD (wersja elektroniczna, format zapisu: .doc lub .docx), informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie lub przez e-mail.
6. Prace muszą być podpisane godłem, z dołączoną kopertą opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku dane: Imię i Nazwisko autora, dokładny adres, (jeżeli jest, to także adres e-mail) i nr telefonu.
7. Przesyłki adresować:

Miejska Biblioteka Publiczna
Klub Literacki ZLP
ul. Wrocławska 11
68-200 Żary

tel. 68 / 374 37 36, w. 33
e-mail: lit.zary@wp.pl

z dopiskiem "Konkurs Literacki"

IV TERMINY:
1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 16 września 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - 12 listopada 2011 r. w MBP w Żarach; o rezultatach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni wcześniej w korespondencji e-mailowej.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

V. NAGRODY:
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.
2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne (trzy w głównych kategoriach: 500,00, 300,00 i 200,00 zł); w kategorii dodatkowej zostanie przyznana jedna nagroda.
3. Przyznane zostaną także wyróżnienia w formie publikacji w wydawnictwie pokonkursowym, które laureaci otrzymają na finale konkursu.
4. Organizatorzy przewidują druk prac nagrodzonych i wyróżnionych w wydawnictwie bibliotecznym "eMBePe Żary" - zeszyt pokonkursowy, jak i okazjonalne wykorzystywanie tych tekstów na innych polach eksploatacji, bez dodatkowego honorarium.
5. Organizatorzy nie wysyłają nagród, nagrody należy odebrać osobiście.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą e-mailową, lub listownie; podobnie nastąpi wysyłka zaproszeń na uroczystość wręczenia nagród; organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
2. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów.


*) wymogi edytorskie: format strony A4, zapis w MS Word Times New Roman - plik doc. lub docx.; pismo 12 pkt, interlinia 1,5.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa