IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika - do 31.08.2011
Dodane przez moderator2 dnia 27.04.2011 22:58
Jak co dwa lata Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów organizuje kolejną edycję prestiżowego konkursu poetyckiego, którego patronem jest wybitny poeta, prozaik, eseista, tłumacz, teoretyk literatury Stanisław Czernik (1899-1969). Wśród laureatów poprzednich edycji są znani w Polsce poeci, a jury konkursu każdorazowo składa się ze znakomitych twórców i znawców poezji.

Patronat nad konkursem objęli:
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
Starosta Ostrzeszowski

Regulamin konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest do wszystkich piszących bez ograniczeń.
2. Konkurs rozegrany zostanie w czterech kategoriach wiekowych:
kat. I - dzieci do lat 11,
kat. II - dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat,
kat. III - młodzież w wieku 16-19 lat,
kat. IV - dorośli powyżej 19 lat.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą zestawu wierszy w maszynopisie zawierającego maksymalnie 3 utwory w 4 egzemplarzach oznaczone godłem (pseudonimem, a nie rysunkiem) na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów
pl. Borek 17
63-500 Ostrzeszów


4. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów. Jest ona dowolna.
5. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, ewentualnie adres e-mail (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły). Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie.
6. Jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy.
7. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.
8. Osoby przysyłające: zestawy złożone z więcej niż 3 wierszy, opatrzone pełnymi danymi zamiast godła oraz zawierające niepełne dane osobowe nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
9. Termin nadsyłania wierszy mija 31 sierpnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).
10. O podziale nagród zadecyduje Jury w składzie: Przemysław Dakowicz, Robert Rutkowski, Wiesław Przybyła.
Organizatorzy przewidują nagrody finansowe (dorośli) i rzeczowe (dzieci i młodzież) oraz nagrody specjalne za utwory związane z:
- Ostrzeszowem i ziemią ostrzeszowską,
- postacią i dziełem Stanisława Czernika.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 października 2011 r. podczas uroczystości podsumowującej konkurs i upamiętniającej postać St. Czernika. Laureaci zostaną powiadomieni o szczegółach telefonicznie i listownie.
12. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę w dniu ogłoszenia wyników. Organizatorzy nie wysyłają nagród pocztą.
13. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w dokumentującym plon konkursu wydawnictwie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.
14. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.bp.ostrzeszow.pl lub pod numerem tel. 062 730 33 89, 730 19 48 oraz adresem e-mail: biblioteka@bp.ostrzeszow.pl.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa