VI OKP im. Feliksa Rajczaka - do 14.09.2007
Dodane przez moderator2 dnia 12.09.2007 21:45
Regulamin
VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Rajczaka


Organizatorzy:
Miejski Dom Kultury w ZduńskiejWoli
Klub Literacki TOPOLA

Założenia regulaminowe
1. Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i życiu, stworzenie możliwości do publicznych kontaktów i konfrontacji, a także uczczenie pamięci patrona konkursu, będącego inspiratorem twórczościna terenie Ziemi Sieradzkiej.
2. Konkurs jest dokonaniem cyklicznym i odbywa się co trzy lata.
3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy piszący wiersze.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie na adres:

Miejski Dom Kultury
ul. Łaska 12
98- 220 Zduńska Wola

(z dopiskiem nakopercie Konkurs Poetycki)

od 3 do 5 niegdzie dotąd nie publikowanych i nienagradzanych utworów, opatrzonych godłem, w 3 egzemplarzach maszynopisu. Do tekstu należy dołączyć kopertę podpisaną tym samym godłem, zawierającą imię, nazwisko i dokładny adres autora, telefon oraz e-mail.
Tematyka utworów jest dowolna.
5. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 14 września 2007 roku.
6. Jury konkursu powołane przez organizatorów, dokonaoceny nadesłanych utworów, przyznając laureatom nagrody pieniężne:

I nagroda - 750 zł
II nagroda - 500 zł
III nagroda - 350 zł
wyróżnienia - 200 zł

Jury może dokonać innego podziału nagród lub nie przyznać którejś znagród.
7. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu przewidziane jest na IV kwartał 2007 r. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem. Nadesłanych prac organizatorzy niezwracają.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów na łamach lokalnej prasy, jak również umieszczenia ich w okazjonalnym tomiku zawierającym pokłosie konkursu bez dodatkowego honorarium.
Poeci, których utwory zostaną umieszczone w tym wydaniu, otrzymają określoną przez organizatorów ilość egzemplarzy autorskich.
9. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne rozstrzyga w sposób ostateczny Jury konkursowe działające w imieniu organizatorów.
10. Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać pod
nr tel. 0 43 823-25-92 lub na stronie internetowej www.mdk.zdunskawola.pl

Rozszerzona zawartość newsa