I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana - do 30.04.2011
Dodane przez moderator2 dnia 10.03.2011 22:11
Cel
Upamiętnienie postaci i twórczości Kazimierza Hoffmana - jednego z najwybitniejszych bydgoskich poetów.
Wyszukiwanie najzdolniejszych spośród poetów-amatorów.

Organizator
Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Hoffmana jest Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy.

Idea
Konkurs odbywać się będzie w cyklu dwuletnim. Konkurs adresowany jest do twórców (wiek nieograniczony), którzy do tej pory nie publikowali swoich tekstów w profesjonalnych wydawnictwach.

Konkurs
W terminie 18.02.2011 r. - 30.04.2011 r. uczestnicy nadsyłać mogą wiersze konkursowe na adres:

bik@mok.bydgoszcz.pl

Każdy z uczestników zobowiązany jest do nadesłania 2 tekstów. Utwory nie mogą być dotąd publikowane ani nagradzane. Nadesłanie tekstów na powyższy adres jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Udział osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. Zgoda taka powinna zostać załączona do wiadomości, z którą nadsyłane są teksty i powinna obejmować, oprócz zgody na udział w konkursie, wyraźne oświadczenie przedstawiciela ustawowego o zapoznaniu oraz akceptacji warunków niniejszego regulaminu.

Przekazanie nadesłanych tekstów jurorom odbywać się będzie z zachowaniem anonimowości. Jednocześnie, teksty te pozostaną anonimowe do czasu ogłoszenia wyników konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygniecie I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Hoffmana "TRZY PIĘTRA ZIEMI" odbędzie się podczas IX edycji Festiwalu Książki w dniu 3.06.2011 r. o godz. 18:00 w Kawiarni Artystycznej Węgliszek (ilość nagrodzonych zależy od decyzji jurorów).

Nagrody
Pula nagród dla zwycięzców wynosi 3 500 zł brutto.

Inne postanowienia
Zwycięskie wiersze zostaną opublikowane w "Bydgoskim Informatorze Kulturalnym". W tym zakresie Organizatorowi będzie przysługiwała nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona w czasie licencja na korzystanie z tych utworów na terenie kraju i za granicą, na wszystkich polach eksploatacji, przy czym utwory te zostaną opublikowane w wybranych przez Organizatora numerach Bydgoskiego Informatora Kulturalnego, wedle przyjętej przez Organizatora formuły.

Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Organizatora od osób zgłaszających udział w konkursie, odbywać się będzie na potrzeby tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Forma pisemna
Niezależnie od złożenia stosownych oświadczeń, o których mowa w regulaminie, na drodze korespondencji e-mail, uczestnicy lub ich przedstawiciele ustawowi pozostają zobowiązani do nadesłania w formie listownej na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, podpisanego oświadczenia (w oryginale), o treści według wzoru, w terminie do dnia 30.04.2011 r. (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora), co stanowi warunek dopuszczenia do udziału w konkursie. (Oświadczenie dostępne jest tutaj)

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie internetowej organizatora: www.mok.bydgoszcz.pl.


(za: www.allarte.pl)
Rozszerzona zawartość newsa