VIII Tyska Zima Poetycka - do 30.12.2007
Dodane przez Joanna Lech dnia 10.09.2007 15:43
Organizatorzy "Tyskiej Zimy Poetyckiej" serdecznie zapraszają do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie na Tomik Wierszy.

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy (zrzeszeni i nie zrzeszeni w związkach twórczych), którzy wydali samodzielną książkę poetycką. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Teatr Mały
"Tyska Zima Poetycka"
ul. kard. A. Hlonda 1
43-100 Tychy


3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 30 grudnia 2007 roku znormalizowanego maszynopisu (do 50 stron) tomiku wierszy w układzie graficznym przewidzianym do druku (bez projektu okładki i stron redakcyjnych).
Opatrzony godłem maszynopis należy nadesłać obowiązkowo w czterech egzemplarzach (nie dołączać wydanych tomików, dyskietek ani innych nośników).
W osobnej kopercie - opatrzonej tym samym godłem - należy zamieścić dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, krótką notę biograficzną oraz tytuły wydanych dotąd książek z rokiem wydania i nazwą wydawcy.
Warunki regulaminu będą ściśle przestrzegane.
4. Tematyka prac jest dowolna.
5. Jury powołane przez organizatora przyzna tylko jedną nagrodę. brutto.
Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma 200 egz., a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały i współwydawca - Drukarnia "Oldprint" (rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek, wydawnictw branżowych, umieszczenie tomików w sklepie internetowym np. serwisu Poezja Polska i in.)
6. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy w serii "Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej" oraz 2.500 złotych.
7. Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania tomiku do druku i nieprzyznania nagrody.
8. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych do konkursu tomików.
9. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie tomiku traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu. Wszyscy uczestnicy zostaną o dokładnej dacie powiadomieni listownie oraz zostaną zaproszeni na biesiadę poetycką w Teatrze Małym podsumowującą konkurs.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2008 roku.

Dodatkowe informacje:
Teatr Mały, tel./ fax (032) 227 20 67, 227 36 11 (od pon. do piątku w godz. 10.00 r11; 15.00),
teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl

Za przebieg konkursu z ramienia organizatora odpowiada Ewa Iwanciów r11; z-ca dyrektora Teatru Małego.

43-100 Tychy, ul. kard. Hlonda 1
tel. +32 227 20 67
Teatr Mały
Rozszerzona zawartość newsa