XVIII OKP im. Wacława Olszewskiego - do 31.05.2011
Dodane przez moderator2 dnia 29.01.2011 12:03
R E G U L A M I N

Organizator:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie

Warunki konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla poetów-amatorów, którzy ukończyli 15 lat i nie są członkami Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
2. Cele Konkursu: uczczenie Roku Miłosza, zwiększenie zainteresowania osobą i twórczością Noblisty, promocja rodzimych twórców poezji.
3. Na Konkurs należy nadsyłać tylko jeden zestaw zawierający 3 wiersze, w tym 1 wiersz inspirowany życiem, twórczością lub stylem Czesława Miłosza. Utwory powinny być w 4 egzemplarzach maszynopisu oraz zapisane w formie elektronicznej (np. CD, dyskietka), dotychczas niepublikowane w wydawnictwach zwartych i nienagradzane na innych konkursach.
4. Każdy utwór należy opatrzyć godłem - słowem; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nota biograficzna).
Utwór inspirowany należy wskazać dopiskiem: "wiersz inspirowany Miłoszem".
5. Osoby przysyłające: więcej niż jeden zestaw, zbyt dużo utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy, utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
6. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatora.
7. Jury wyłoni laureatów według dwóch kategorii:
- kat. I: poeci z terenu kraju - kilku laureatów,
- kat II: poeci z powiatu bełchatowskiego - jeden laureat.
Uczestnicy z powiatu bełchatowskiego sami decydują, w której kategorii chcą startować, umieszczając na przesyłce dodatkowy dopisek: "Kategoria I" lub "Kategoria II".
8. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe ufundowane przez Organizatora i Sponsorów.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie MiPBP im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie 24 września 2011 r. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału.
10. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.
11. We wszelkich spornych sprawach rozstrzyga Organizator.
12. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wierszy w wydawnictwie pokonkursowym.

NAGRODY w I kategorii:
I nagroda - 2000 PLN,
II - 1000 PLN,
III - 500 PLN,
oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.

NAGRODA w II kategorii:
nagroda główna - 500 PLN.

Zastrzega się prawo innego podziału nagród.

Nagrodzone wiersze będą wydane w antologii stanowiącej pokłosie konkursu.

Prace należy przesyłać do 31 maja 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego
ul. Kościuszki 9
97-400 Bełchatów
skr. pocztowa 17

z dopiskiem: "Konkurs Poetycki im. Wacława Olszewskiego"

Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem telefonu 44 632-28-71.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa