II OKL Koła Edytorów KUL na krótką prozę - do 28 lutego 2011
Dodane przez moderator2 dnia 27.01.2011 20:57
Regulamin

Tematyka prac powinna być związana z jedną z trzech kategorii ustalonych przez organizatorów:
1) literatura fantasy i science fiction,
2) literatura kryminalna i polityczna,
3) literatura psychologiczna i obyczajowa.

Organizatorem konkursu jest Koło Edytorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Celem konkursu jest propagowanie młodej literatury oraz odkrywanie i wspieranie osobowości literackich. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy, niezależnie od wieku czy dorobku twórczego.

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy oraz debiutanci niezależnie od wieku i dorobku twórczego oraz bez względu na narodowość i wykształcenie.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom 1 tekstu prozatorskiego (opowiadanie, fragment powieści) kwalifikującego się do jednej z kategorii tematycznych o objętości do 10 stron formatu A4 (1 800 znaków na stronie).
3. Utwory prozatorskie nie mogą być wcześniej publikowane (w prasie, Internecie czy drukach zwartych) ani nagradzane w innych konkursach.
4. Do konkursu przyjmowane są jedynie teksty polskojęzyczne.

Warunki dyskwalifikacji
Zdyskwalifikowane zostaną prace, które:
1. Nadesłano po terminie 28.02.2011 r.(decyduje data stempla pocztowego).
2. Nie mają godła w zaklejonej kopercie (np. dane autora na luźnej kartce); pozytywnie zakwalifikowane zostają natomiast prace bez tytułu oraz zgłoszenia, w których tytuł jest jednocześnie godłem.
3. Nie są pisane prozą (poezja, dramat).
4. Nadesłano w mniej niż 3 egzemplarzach.
5. Nie kwalifikują się do jednej z trzech kategorii tematycznych.
6. Na których nie zaznaczono numeru kategorii tematycznej.
7. Przekraczają określoną objętość (liczą więcej niż 10 stron A4 bądź posiadają objętość powyżej 1 800 znaków na stronie).

Zgłoszenie do konkursu
1. Tekst prozatorski należy nadesłać w trzech egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis) opatrzonych słownym godłem (nick, pseudonim) oraz numerem od 1 do 3 - w zależności od wybranej tematyki: 1 - lit. fantasy i science fiction, 2 - lit. kryminalna i polityczna, 3 - lit. psychologiczna i obyczajowa.
2. Imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną do koperty zawierającej tekst prozatorski.
3. Prace należy wysyłać na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin


Przesyłka powinna być opatrzona dopiskiem "Konkurs prozatorski KE KUL"
4. Prac nie należy przesyłać drogą e-mailową, na dyskietce lub innym nośniku.
5. Termin nadsyłania tekstów mija z dniem 28 lutego 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2011 roku.
6. O miejscu i dacie uroczystego ogłoszenia wyników konkursu zostaną powiadomieni tylko laureaci.

Nagrody
1. Jury ocenia wyłącznie walory artystyczne nadesłanych prac, w szczególności ich artystyczną dojrzałość i spójność.
2. Jury przyzna jedną nagrodę główną, a także jedno wyróżnienie w każdej z trzech kategorii tematycznych.
3. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszej nagrody.
4. Jury zastrzega sobie prawo do zmiany werdyktu w przypadku ujawnienia naruszenia regulaminu.
5. Nagrodę należy odebrać osobiście, w przeciwnym razie zostanie ona przekazana na rzecz uczelni.

Dodatkowe informacje
1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
2. O wynikach zostaną powiadomieni osobiście jedynie laureaci konkursu.
3. Zdobywcy pierwszych miejsc oraz wyróżnieni uczestnicy są zapraszani na uroczystość wręczenia nagród.
4. Organizatorzy nie zapewniają zwycięzcom i wyróżnionym zwrotów kosztów noclegu oraz podróży na uroczystość wręczenia nagród.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jednorazowej nieodpłatnej publikacji opowiadań nagrodzonych i wyróżnionych.
6. Autorzy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych (wyłącznie w celu przygotowania publikacji i ogłoszenia wyników).

Terminy
Termin nadsyłania prac - 28 lutego 2011 r.
Zakończenie recenzji studenckiej - kwiecień 2011 r.
Zakończenie recenzji profesorskiej - maj 2011 r.
Rozdanie nagród - czerwiec 2011 r.


(za: www.nieszuflada.pl)
Rozszerzona zawartość newsa