XIX OKP "Dać świadectwo" 2011 - do 10.04.2011
Dodane przez moderator2 dnia 15.01.2011 16:54
XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Dać świadectwo" 2011 organizuje Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie. Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców – zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas nagradzane ani publikowane w wydawnictwach zwartych, w 3 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (mile widziana dodatkowa wersja elektroniczna przesłana na CD). Każdy utwór należy podpisać godłem (wyrazowym). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu stacjonarnego, komórkowego, adresem e-mail, krótkim życiorysem zawierającym listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych oraz najważniejszych nagrodach literackich; zdjęcie (fotografia może być przesłana w wersji elektronicznej na CD).

Opłatę konkursową w wysokości 10 zł za zestaw (koszty organizacyjne) należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 (kopię dowodu wpłaty należy załączyć do zgłoszenia). Opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu. Zestawy niezawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane. Jurorzy nie mają wglądu w przysłane dowody wpłaty.

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu. Prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora.

Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2011 roku. Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki. Materiały do książki Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 201 1 roku. W przypadku niewywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki Laureata Głównej Nagrody.

Pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymują nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i Sponsorów. Organizator nie ma obowiązku pokrywać kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród ani kosztów wyżywienia i noclegów.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 9 maja 2011 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu.

Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb konkursowych.

Projekt dofinansowany przez Gminę Miejską Kraków.

Patronat:
pismo kulturalne "Fragile", www.fragile.net.pl

Termin nadsyłania prac:
niedziela, 10 kwietnia 2011

Adres:
Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków
z dopiskiem: OKP "Dać Świadectwo"

Dodatkowe informacje:
www.lamelli.com.pl
akosciuszko@lamelli.com.pl


(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa