XXXI OKP im. HALINY POŚWIATOWSKIEJ - do 15.09.2007
Dodane przez moderator2 dnia 27.08.2007 19:35
R E G U L A M I N


ORGANIZATOR
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY w Częstochowie

PARTNER
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GAUDE MATER w Częstochowie

PATRONAT
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI

PATRONAT MEDIALNY
"GAZETA WYBORCZA"


I. CELE

- pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- konfrontacje twórczości poetyckiej,
- promocja utalentowanych poetów,
- integracja środowisk literackich

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- "po debiucie" - dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym / w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej /
- "debiut" - dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.
2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy piszący w języku polskim, niezrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci.
3. Uczestnicy nadsyłają zestawy wierszy o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagradzanych w innych konkursach.
4. Każdy zestaw wierszy opatrzony słownym godłem może zawierać maksymalnie do pięciu tekstów poetyckich.
5. Prace konkursowe wyłącznie w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego formatu A-4 należy przesłać w czterech egzemplarzach /każdy wiersz/ pod adresem sekretariatu konkursu w terminie do 15 września 2007 r.
6. Autorzy dopisują na kopercie: "konkurs poetycki" oraz kategoria - "debiut" lub "po debiucie". Prace nie zawierające powyższych oznaczeń nie będą rozpatrywane.
7. W nadesłanej korespondencji /w osobnej małej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe/, należy podać imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny oraz krótka notkę biograficzną autora wierszy.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
9. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: "debiut" i "po debiucie" ocenia Jury powołane przez organizatorów, w skład którego wchodzą poeci i krytycy literaccy.
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.
11. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Poetyckich, które odbędą się w listopadzie 2007 r.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni odrębnym pismem o terminie odbioru nagród i wyróżnień.
2. Godła pozostałych uczestników konkursu poetyckiego pozostaną utajnione a nadesłane materiały na konkurs poetycki po upływie roku zostaną zlikwidowane przez powołaną komisję.
3. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu z jurorami.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym tomiku poetyckim oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów.

Sekretariat konkursu:

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa

tel. (034) 324-46-51
tel /fax (0-34) 324-94-81
e-mail: rok@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl
Rozszerzona zawartość newsa