XVI OKP Człowiek - Dobro - Piękno - do 30.11.2010
Dodane przez moderator2 dnia 11.11.2010 14:40
REGULAMIN
XVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
CZŁOWIEK - DOBRO - PIĘKNOOrganizator:
Centrum kultury i Sztuki w Siedlcach

Cel konkursu:
Popularyzacja twórczości poetyckiej, rozbudzanie talentów i ich wspieranie, stworzenie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji twórczości poetów z różnych regionów Polski.


1. W konkursie mogą wziąć udział poeci niezrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych - niezależnie od miejsca zamieszkania.

2. Na Konkurs należy nadesłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane na innych konkursach poetyckich.

3. Organizator nie ogranicza tematyki prac konkursowych, prosząc jedynie twórców, aby inspiracją nadsyłanych utworów były słowa stanowiące tytuł i hasło Konkursu Człowiek-Dobro-Piękno i wynikające z ich połączenia przesłanie.

4. Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy w 5 egzemplarzach maszynopisu do dnia 30 listopada 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Kultury i Sztuki
ul. Bpa. I. Świrskiego 31
08-110 Siedlce


Każdy utwór winien być opatrzony godłem (pseudonim autorski). To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem autora, telefonem oraz e-mailem.

5. Oceny nadesłanych prac dokona Jury, w skład którego wejdą krytycy i poeci oraz przedstawiciele organizatora. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy poetyckiej w grudniu 2010 r.

7. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną poinformowani przez organizatora telefonicznie lub e-mailem i zaproszeni na uroczystość.

8. Organizator zapewnia zwrot kosztów podróży i nocleg.

9. Nagrody i wyróżnienia zostaną ufundowane przez organizatora, sponsorów oraz prywatne.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym almanachu poetyckim oraz do cytowania ww. utworów w pokonkursowych artykułach prasowych, audycjach radiowych i telewizyjnych - nieodpłatnie.

11. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach ul. Bpa I. Świrskiego 31, tel. 25 644 68 00, 25 644 56 46, e-mail: ckis@ckis.siedlce.pl

W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z Jury.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa